PRECIKEM II - Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk

Period: 1.7.2015 - 22.5.2019

Content: Det huvudsakliga målet med projekt PRECIKEM II är att utveckla metoder för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekt på vattendrag och kustnära vatten och därmed möjliggöra ett hållbart användande av dessa jordar i jordbruk och infrastrukturbyggande. Specifikt eftersträvas i detta projekt följande:· Nya behandlingsmetoder. De tidigare behandlingarna i PRECIKEM-projektet med kalciumkarbonat och kalciumhydroxid gav goda möjligheter att påverka markens pH-värde. Markens oxidations-/reduktionstillstånd påverkar också förekomstformerna hos bl.a. svavel, och bättre möjligheter att styra denna viktiga variabel behövs. I det nya projektet söks behandlingsmetoder och -material där man flexibelt och välkontrollerat styr både pH och redoxförhållande. Ett material som påverkar markens redoxtillstånd är organiskt material, t.ex. torv, som har den ytterligare fördelen att det komplexbinder vissa metaller och därmed minskar deras toxicitet i vatten. · Ny dräneringsteknik. I PRECIKEM-projektet användes ett konventionellt reglerat dräneringssystem på försöksfältet på Risöfladan. Det visade sig att när man pumpar in suspensioner så är flödeshastigheten och trycket som högst i systemet närmast reglerbrunnen. Längre ut i dräneringssystemets grendiken sjunker flödet och trycket så pass att marken i närheten behandlas endast i en mindre utsträckning, vilket också betyder att delar av suspensionen hinner sedimentera och slamma igen dräneringsrören. En ny teknik skall utvecklas i det nya projektet där dräneringssystemet optimeras inte endast för dränering utan också för underbevattning/PRECIKEM-behandling med konstant tryck och flöde i hela systemet.· Långtidsuppföljning av tidigare fältförsök. Fältförsök utförda under det första PRECIKEM-projektet har en effekt på dräneringsvattnet som är påvisbar under ett antal år framöver. För att få en bra bild av förhållandet mellan dos och långtidsverkan behövs en uppföljning av tidigare försök, samt vid behov upprepningar av behandlingar.· Satsning på mikrobiologin. Det har visat sig att mikroorganismernas del i oxidationsmekanismerna är betydande. I det nya projektet bör effekten på markens mikroorganismer tas med från början i bedömningen av nya behandlingsmetoder. Projektparter är Yrkeshögskolan Novia (koordinator), Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten. Det dräneringstekniska arbetet sker i samarbete med ProAgria/Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Exempel på projektaktiviteter i fält och labb finns dokumenterade här: https://boden.fi/alla-videor/30-novia/31-precikem-ii/240:precikem-ii-provtagning-4 https://www.boden.fi/kanaler/30-novia/31-precikem-ii

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa

Financers: NTM-centralen

Project owner: Novia

Partners: Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten

Project manager: Sten Engblom

Partners: Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten


Homepage