Partiell migration - Nordiska flyttfåglars respons till klimatförändringen

Svenska kulturfonden


Period: 1.10.2019 - 28.1.2022

Content: Forskningsprojektet granskar klimatrelaterade förändringar i nordiska flyttfåglars beteendemönster, ekologi och morfologi, samt hur dessa varierar mellan olika ekologiska grupperingar. I första delprojektet granskas en ny hypotes, där vi föreslår att en del av de tidigare dokumenterade förändringarna (t.ex. tidigare flyttning, tidigare häckning, kortare vingar) i själva verket beror på genflöde, som orsakas av riktad dispersal, i och med att utbredningsområdena förflyttats norrut. Eftersom förflyttningen av utbredningsområdena varierar mycket mellan arter, kan vi relatera dokumenterade förflyttningar i utbredningsområden till övriga dokumenterade trender som antas bero på klimatet. I andra delprojektet skall vi med hjälp av en för ändamålet skräddarsydd statistisk modell granska tidstrender och mellanårsväxlingar i andelen flyttande individer, hos s.k. partiella migranter, arter där en del av populationen flyttar medan resten övervintrar på sina häckningsområden. Vi jämför mönster mellan ekologiska grupper och försöker bena ut vilka miljöfaktorer verkar viktigast i regleringen av flyttningsbeteendet hos dessa arter. Arbetet baserar sig på analys av existerande nationella uppföljningsmaterial från Finland och Sverige.Projektet är placerat vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg i Forskarkollegiet inom bioekonomi och leds av Specialforskare Andreas Lindén. Med finansiering från Svenska kulturfonden anställs en projektforskare, som är ansvarig författare i de vetenskapliga produktionerna, under Lindéns handledning.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Andreas Lindén