OFATEC - Ostrobothnia Fishery and Aquaculture Technology Cluster

Europeiska havs och fiskerifonden


Period: 12.10.2020 - 17.10.2022

Content: Ett ökat fokus på vattenbruk, efterfrågan på inhemsk fisk och investeringar i nya odlings- och offshore-metoder skapar månganya möjligheter för fiskeri- och vattenbrukssektorn såväl som för regionen och näringslivet. I takt med processförändringar ochatt nya aktörer etablerar sig inom branschen kommer även nya investeringar i utrustning, teknik och infrastruktur att bliaktuella. Idag är det rätt vanligt att den som skall investera i fiskodling vänder sina blickar mot t.ex. Norge, Danmark ochIsland, dock har Bottenvikens kust, med sina många starka företag som utvecklar, tillverkar och förmedlar utrustning för fiskerioch vattenbruk, också alla förutsättningar för att bli en framstående region när det kommer till tillverkningen av redskap ochutrustning samt teknisk utveckling inom akvakultursektorn.Syftet med projektet Ostrobothnia Fishery and Aquaculture Technology Cluster (OFATEC) är att kartlägga och samla dettakunnande och denna kompetens för att på så sätt kunna undersöka förutsättningarna för, samt möjliggöra skapandet av ettstarkt teknikkluster inom vattenbruk. Ett lokalt starkt och konkurrenskraftigt kluster skapar nya affärsmöjligheter för regionensföretag, och genom samarbeten kring produktutveckling och samordnad kommunikation mot olika kundgrupper finns det godautsikter för regionens företag att stärka sina positioner. Genom att kartlägga redan existerande nätverk och aktivt initiera till nydialog och samverkan, strävar projektet efter att stärka det regionala samarbetet företagen emellan, och att stödjauppbyggnaden av ett starkt regionalt tekniskt kluster kring fiskeri och akvakultur.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska havs- och fiskerifonden, Kustaktionsgruppen i Österbotten

Project owner: Novia

Project manager: Katrin Asplund