NP-balans - Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 15.1.2016 - 22.9.2020

Content: Projektets syfte är att tillföra regionen kunskap och kompetens att förädla och använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. Rötrestens värde som bionäring ökar när näringsinnehållet är balanserat och anpassat för den tänkta användningen som gödselmedel. Genom att styra näringsbalansen i rötresten i enlighet med hur man tänker sig att rötresten skall användas kan man få en rötrest med för ändamålet anpassad näringsbalans. Växters krav på näringsbalans varierar mycket, men om näringsbalansen kan anpassas uppkommer nya och mer precisa sätt att använda rötresten. Överanvändning i samband med gödsling på åkermark eller i skog kan minimeras och därmed minimeras också utlakning av växtnäring till vattendrag. I fältförsöken utvärderas växternas utnyttjande och risk för läckage av näring och oönskade ämnen genom analyser av växtmaterial, avrinningsvatten och markvatten vilket bidrar till en ökad beredskap att hantera miljöutmaningar i havs-, kust- och fjällområdena samt till havet rinnande vattendrag.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Project manager: Nina Åkerback

Partners: Sveriges lantbruksuniversitet SLU


Homepage