Novia 2Way Development

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.1.2017 - 5.11.2018

Content: Det är uppenbart för alla att tillgången på arbetskraft med relevant utbildning är en nödvändig resurs för regionens näringsliv.Däremot är det inte lika uppenbart att den framtida arbetskraften kan vara en stor resurs för näringslivet redan under studietiden.Dessutom på ett sådant sätt som samtidigt stärker utbildningens relevans. Detta projekt strävar till att utveckla ett koncept somförverkligar dessa två påståenden. Konceptet bygger på att studeranden stöder näringslivets innovations- och utvecklingsprocessergenom att utföra projekt som har verkliga beställningar från regionens näringsliv. Samtidigt får studerandena värdefull erfarenhet avprojektarbete och Novia en bättre inblick i de behov som regionens små och medelstora företag har. Målsättningen är att dennaverksamhet skall bli kontinuerlig. Det centrala i verksamheten är de uppdrag som utförs och dessa benämns här somnäringslivsprojekt. För att testa konceptet inventeras regionen på lämpliga näringslivsprojekt och en plan uppgörs för hur de olikaprojekten kan förverkligas med studerandeinsatser, varefter näringslivsprojekten utförs. Utfallet utvärderas och en plan uppgörs förhur verksamheten skall fortgå efter projekttiden. Dokumentationen av detta utgör projektets viktigaste resultat.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund, VASEK

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: John Dahlbacka