Nordic Business Innovation Network

Nordplus


Period: 10.5.2022 - 31.10.2023

Content: Många kartläggningar pekar på att kompetenser och egenskaper som är relaterade till entreprenörskap och förmågan att driva innovationsprocesser samt olika slag av digitala kompetenser kommer att vara nödvändiga på framtidens arbetsplatser. Det betyder attutbildare, både högskolor och övriga organisationer inom utbildning måste utveckla dessa förmågor hos studerande vid sidan om substansbaserade läroplaner och utbildningar.Nordic Business Innovation Network har som mål att utveckla ett ökat samarbete kring innovationer i Norden mellan undervisande organisationer, högskolor och universitet med fokus på samarbete mellan studerande och arbetsliv. Detta önskar man göra genom att fördjupa partnerorganisationernas kunskap om innovationsarbete via erfarenhetsutbyte och kollaboration. Tanken är att via delad kunskap kunna stöda studerande med ny kunskap, samtidigt som man utvecklar samarbetet med arbetslivet och näringslivet för att på sikt skapa en ökad innovationskompetens i det nordiska samhället.Nätverket utvecklas och fördjupas genom utbyte och mobilitet för lärare och studerande mellan länderna och även i samarbete med potentiella övriga partners som kan bredda nätverket. Partnernätverket önskar även skapa en "road map" för hur innovationsarbetet kan utvecklasi Norden, främst med fokus på samarbete mellan studerande, arbetsliv, högskolor och andra utbildande organisationer.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Nordplus

Partners: Högskolan på Åland, Drivhuset Göteborg

Project manager: Annemari Andrésen

Partners: Högskolan på Åland, Drivhuset Göteborg