Morgondagens skärgårdskvinnor - (Nordiska skärgårdssamarbetet)

Period: 29.9.2017 - 15.3.2019

Content: Nordiska skärgårdssamarbetet startade upp projektet "Morgondagens skärgårdskvinnor " i slutet av år 2016. Projektet genomförs i samarbete med Finlands Migrationsinstitut, Stockholms läns landsting och Yrkeshögskolan NOVIA.Socionomstudenter har deltagit i utformandet av intervjufrågor och enkätmaterialet med handledning av expertis från NOVIA och Åbo Akademi. Intervjuer av enskilda och fokusgrupper samt enkäter har bidragit med en mängd intressant information som presenteras genom studenternas slutarbeten i maj 2017. Enkäten skall ännu förbättras och sändas ut till en större målgrupp, i Stockholms, Åbolands och Ålands skärgård.NSS skall tillsammans med NOVIA, Finlands Migrationsinstitut och Stockholms läns landsting fortsätta med projektet under år 2017. Då fortsätter en djupare analys av intervjumaterialet på forskarnivå och mer material hämtas in genom en enkät, som skickas ut till ett större antal respondenter. NSS kommer att arrangera flera mindre workshops på lokal nivå. Dels för att få mer information från invånare och dels för att dela ut resultat som redan finns tillhanda.Slutprodukten kommer bland annat att bli en verktygslåda för kommuner, som består av ett sammanfattat material om de faktorer som påverkar val av boningsort och migration.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: ÅboNunnegatan

Partners: NSS

Project manager: Pia Liljeroth

Partners: NSS