Minnovation Lab

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 1.2.2016 - 30.4.2018

Content: I Minnovation Lab löser skolelever det lokala näringslivets verkliga innovationsutmaningar. Projektet Minnovation Lab är den första processutvecklande fasen i utvecklingen av en helt ny typ av innovationsverksamhet i Österbotten och i Norden. Syftet med projektet är att konceptutveckla en arena för nytänkande innovationsverksamhet i näringslivet med hjälp av barns gränslösa kreativitet.Projektet skall ge näringslivet nya perspektiv i sin innovationsverksamhet, utveckla nya processer för att identifiera och formulera innovationsutmaningar i företag och dra nytta av den pedagogiska utveckling som sker i skolorna tack vare den nya läroplanen.Fokus: företag

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Svenska kulturfonden, Jakobstads handelskammarfond

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Kyrkostrands-Jungmans skola

Project manager: Kristian Wikman

Partners: Kyrkostrands-Jungmans skola