Merimetson paikallisvaikutukset kalakantoihin Suomenlahdella - Storskarvens lokala effekter på fiskstammarna i Finska viken

Europeiska havs och fiskerifonden


Period: 2.5.2018 - 18.12.2020

Content: Merimetson kanta Etelä-Suomen rannikolla on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä.Koska laji syö kalaa, kannankasvu on aiheuttanut huolta ammattikalastajien keskuudessa, asettaenkalatalouselinkeinon kestävyyden ja kannattavuuden kyseenalaiseksi. Tässä tieteellisessätutkimushankkeessa, tavoitteenamme on mallintaa tilastollisesti merimetsojen liikkeitä ja missä päinne kalastavat, ja siitä kautta arvioida vaikutuksia myös kalasaalismäärien muutoksiin jakalastuselinkeinoon paikallisesti. Hankkeen puitteissa kiinnitetään yhteensä kahdeksan GPS-lähetintä kahden kolonian aikuislintuihin. Kalastajakohtainen saalisaineisto Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien alueelta saadaan ELY-keskukselta ja haastattelemalla ammattikalastajia. Suomenlahden merimetsojen kolonioiden sijainnit ja koon vaihtelu ovat tiedossa (SYKE). Hanke toteutetaan Ammattikorkeakoulu Noviassa, Raaseporin kampuksella vuosina 2018–2019.Storskarvsstammen har under de senaste decennierna vuxit kraftigt längs södra Finlands kust. Detta har oroat yrkesfiskare, som misstänker att den fiskätande skarven har negativa effekter på fiskerinäringens hållbarhet och framtida lönsamhet. I detta vetenskapliga forskningsprojekt är vårt syfte att statistiskt modellera storskarvens förflyttningar och prefererade fiskevatten, samt att vidare använda dessa data för att uppskatta skarvens lokala effekt på fiskfångster och således fiskerinäringen. I samband med projektet fäster vi sammanlagt åtta GPS-sändare på vuxna fåglar i Finska vikens skarvkolonier. Statistik på fiskerifångster i Nylands och Kymmendalens landskap fås från NTM-centralen och genom intervju av yrkesfiskare. Finska vikens storskarvskoloniers platser och storleksväxlingar är kända (SYKE). Projektet utförs vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg under 2018–2019.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska havs- och fiskerifonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Andreas Lindén