Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt - LillNAP

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 14.6.2022 - 31.12.2024

Content: Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt är (1.6 2022 – 31.12 2023) är ett projekt där vi etablerar ett skogsjordbruk enligt alléodlingsprincipen. Genom skogsjordbruk kan vi främja biologisk mångfald, förbättra markens bördighet och öka gårdarnaslönsamhet. Vi utvecklar en metod för att förbättra de ekologiska-, ekonomiska- och den sociala- situationen inom lantbruketidag. Etableringen och skötseln av grödorna är grundad på precisionsdata från växtligheten. Den adaptiva skötseln ochplaneringen av insatser för att öka avkastning och bördighet grundar sej på insamling av helhetsmässigt data frånekosystemen ovan och under jord, likväl som grödornas tillstånd under växtperioden. I projektet utarbetar vi en modell förskogsjordbruk som ger avkastning redan under etableringsfasen. Målet är att utveckla odlingsmetoder och mekanisering sommöjliggör en verksamhet som är skalbar till gårdsnivå. Målgruppen för projektet är lantbrukare, särskilt den nya generationen,men också konsumenter som är intresserade av att stöda hållbara produktionssystem. Projekt kommer att dra nytta avbefintliga direktförsäljningskanaler som samhällsstött jordbruk (Community Supported Agriculture – CSA) för att engageralokala konsumenter. Denna praxis är särskilt lämpad för en gård i huvudstadsregionen.• Med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder visa förbättrade markörer för markhälsa och fertilitet i slutet av 2023.• Bygga vidare på befintliga, konsumentgrupper genom direktförsäljningsmodeller som samhällstött jordbruk (CSA –community supported agriculture).• Nå en bred internationell publik av jordbrukare, studerande och medborgare via Novias FUI och fortbildningsverksamhet,Novias nätverk och våra samarbetspartners:• Etablera en positiv och lönsam erfarenhet från småskaliga lantbruksföretag (trädgård, fruktodling) på en större skalagenom mekanisering.• Öka kunskapsbasen inom etableringen av trädjordbruk (agroforestry) och specifikt allé-odling i NylandProjektets hemsida URL:https://www.novia.fi/en/lill-nagels/

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Project owner: YH Novia

Partners: Lill-Nägels gård, Rikard Korkman

Project manager: Joshua Finch

Partners: Lill-Nägels gård, Rikard Korkman


Homepage