LAPE-enkät

Period: 27.8.2018 - 15.3.2019

Content: Hösten 2018 genomförs en elektronisk undersökning av servicen för barn, unga och familjer i Österbotten. Enkäten utförs av Åbo Akademi, Vasa Universitet och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med LAPE Österbotten, och riktar sig i första hand till vårdnadshavare. Genom att delta i undersökningen får kommunerna värdefull information om invånarnas erfarenheter om servicen. Resultaten för hela Österbotten presenteras på regional nivå och behandlas även inom kommunens LAPE-grupp. De kommuner som samlar minst 40 svar har även möjlighet att ta del av svaren på de öppna frågorna från just sina invånare.Programmet för utveckling av barn- och familjeservice (LAPE) har som mål att skapa gynnsamma uppväxt- och inlärningsmiljöer för barn och ungdomar, samt att stödja familjevården, i den förändrade miljö som social- och hälsovårdsreformen och land-skapsreformen medför. LAPE utvecklar service genom att förnya beröringspunkter-na mellan landskapets och kommunens service.Med tanke på detta är det av största vikt att barn, unga, familjer och föräldrar i Österbotten får delge sin syn på vad som redan fungerar bra och på vad som kunde utvecklas.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Partners: LAPE Österbotten, Åbo Akademi, Vasa Universitet

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: LAPE Österbotten, Åbo Akademi, Vasa Universitet