Kvalitetsutveckling av företagsekonomisk utbildning - (Svenska kulturfonden)

Svenska kulturfonden


Period: 14.3.2023 - 14.3.2023

Content: Målet med projektet är stärka den företagsekonomiska utbildningen på svenska i Finland genom att fördjupa samarbetet mellan Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) och Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska institution. Genom kvalitetsuppbyggande samarbete kan universitet och yrkeshögskolan dra nytta av varandras styrkor och gemensamt bygga strukturer som stärker den företagsekonomiska utbildningen, särskilt studerandes kunnande och kompetenser samt samarbete i de finlandssvenska kustregionerna.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Åbo Akademi