Kultur och hållbarhet

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 8.6.2022 - 31.8.2024

Content: Hur kan vi få hållbarhet integrerad i samhället? Hur säkerställer vi att det finns tillräckligt, för alla, också i framtiden? På vilket sätt kan detta förverkligas i skärningspunkten kultur- och hållbarhetsfrågor? Projektet vill utforska vilken roll konsten och kulturen kan ha för att uppnå detta.Kultursektorns kreativitet och innovationskraft främjar samhällets kapacitet till nyskapande lösningar för en hållbar utveckling. Konst och kultur kan synliggöra samtidens och framtidens utmaningar och bidra med kunskap och metoder för att hantera dem. Konst, litteratur och kulturupplevelser kan lära oss om utmaningen att leva hållbart. Det här projektet fokuserar därför på utvecklandet av hållbara kulturupplevelser samt tvärsektoriellt nätverkande och synliggörandet av möjligheterna i skärningspunkten kultur- och hållbarhetsfrågor genom information och dialog.Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart Österbotten med hjälp av konst och kultur. Projektet undersöker konstens och kulturens möjligheter att öka medvetenheten om och intresse för hållbarhetsfrågor. Projektet vill testa hur ett brett, levande och inkluderande kulturliv på landsbygden höjer kunskapen om och beredskapen för att leva och agera mer hållbart.För att uppnå målen med projektet kommer ett flertal piloter genomföras, modeller skapas och nätverk etableras i samarbete med företrädare för offentlig, frivillig och privat sektor.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Svenska kulturfonden

Project manager: Maria Smeds Engström