Kolinbindning i biomassa genom kombinerad gödsling och underbevattning

Period: 17.1.2023 - 31.12.2024

Content: Ett mångsidigt försöksfält på Risöfladan i Vasa utgör en utmärkt infrastruktur för olika typer av försök med underbevattninginom jordbruket. På två delfält finns utöver konventionella täckdiken en separat injektionsslinga som ligger ca 60 cm undermarkytan, och därmed ca 50-60 cm ovanför dräneringen. Injektionsslingan kan utnyttjas för underbevattning men också för eneffektiv injicering av lösta näringsämnen såsom ammoniumkväve. Preliminära småskaliga försök har visat sig att näringinjicerad på detta djup är växttillgänglig. Resultaten från de småskaliga försöken visar på en ökad skörd av både spannmål ochvall. Dessutom fördubblades vallväxternas rotmassa vilket innebär att en väsentligt ökad mängd av atmosfärens koldioxid harbundits i växtbiomassa i marken. I projektet kommer pilotförsök i praktisk skala att utföras med injicering av utspädd urin ochjämföras med enbart underbevattning. Skördens och rötternas biomassa mäts i slutet av växtsäsongen, och dräneringsvattnetsinnehåll av näringsämnen kommer att följas under projektet.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Project owner: Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola, VAMK, Åbo Akademi

Project manager: Sten Engblom

Partners: Vasa Yrkeshögskola, VAMK, Åbo Akademi