Integration och entreprenörskap

Europeiska socialfonden ESF Svenska kulturfonden


Period: 1.9.2017 - 20.1.2022

Content: Projektet “Integration och entreprenörskap” höjer invandrares kompetens att utnyttja sysselsättningspotentialen inom egenföretagande. Projektets primära målgrupp är invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning inom den fria bildningen. Att inom projektet erbjuda denna målgrupp ett integrationskoncept med fokus på entreprenörskap bidrar till statens integrationsfrämjande program vars delmål är att identifiera invandrares företagspotential. En annan viktig målgrupp i projektet är lärare och andra involverade i den fria bildningens integrationsutbildning. Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning. Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamhet, samt överkomma språkliga hinder och brister.Projektet arbetar med tre parallella utvecklingsprocesser: att utveckla en integrationsutbildning i form av läroplansarbete med fokus på entreprenörskap, utveckla moduler för inre och yttre entreprenörskap samt utveckla digitala resurser kring regler och finansieringssystem för entreprenörskap. Fokus: integration av invandrare och nyanlända

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska socialfonden (ESF), Svenska kulturfonden

Project owner: Bildningsalliansen rf

Partners: Bildningsalliansen rf, Centria-ammattikorkeakoulu, Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf

Project manager: Malin Winberg

Partners: Bildningsalliansen rf, Centria-ammattikorkeakoulu, Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf