Hållbarhet i undervisning med design thinking som grund - (Konstsamfundet)

Konstsamfundet


Period: 12.5.2021 - 27.3.2023

Content: Novia och Turku AMK önskar parallellt med högskolornas ordinarie verksamhet, inom vilken manutvecklar och fastställer läroplaner och lärandemål, skapa undervisningsmaterial ocharbetslivssamarbeten för undervisning i hållbar utveckling - på tre språk, inomtradenomutbildningen på Novia (svensk), magisterutbildningen i Service Design (engelsk,gemensam för högskolorna) och maskiningenjörsutbildningen (finsk) vid Turku AMK.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Konstsamfundet

Partners: Turku AMK

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Turku AMK