Gas CoE, Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen

Osterbottens forbund


Period: 23.1.2017 - 31.12.2020

Content: Projektets (Gas CoE) övergripande mål är att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt inom områden som stöder industrins verksamhet, för att verksamheten i regionen skall förstärkas till ett kompetenskluster.Projektet har tre identifierade insatsområden med följande konkreta åtgärder: WP 1: Nulägesanalys, vägkartor för ökad hållbar, lokal gasinfrastruktur Åtgärd 1: Utarbeta organisationsspecifika och gemensamma vägkartor för aktivitets- och kunskapsutveckling som på sikt leder till en eftersträvad förstärkning av gasklustret (Competence roadmap).Åtgärd 2: Utarbeta en vision om en hållbar, lokal gasinfrastruktur. Kartläggning av FoU-behov och framtida demomiljöer (Infrastruktur)Åtgärd 3: Stegvis mot en hållbar gasekonomi (Gas Value Chain)WP 2: Förstärkning av forskningsinfrastruktur och demomiljöerÅtgärd 1: Avancerad kraftverksmotorteknologi för framtida energisystem i VEBIC (experimentell gasforskning samt demoverksamhet)Åtgärd 2: Gasteknologi- och energisystemutveckling i Technobothnia. Demonstrationer och experimentell verksamhet på laboratorienivå som tjänar undervisnings- och testverksamhet.Åtgärd 3: Living Lab Sites. En effektivare integrering av den lokala gasinfrastrukturen i forskning och utvecklingsverksamhet. WP 3: Gemensam forskningsagenda och nya aktiviteter Åtgärd 1: Sammanställande av regional forsknings- och utvecklingsagenda Åtgärd 2: Ansvarsfördelning och prioriteringÅtgärd 3: Projektförslag och –ansökningar, speciellt med fokus på nationella och internationella finansieringskällor.Projektet Gas CoE fungerar som ett kärninitiativ och en drivkraft för att befrämja framtida FoU-verksamhet och kompetensutveckling inom regionen. Vid avslutat projekt finns organisationsspecifika och gemensamma vägkartor för aktivitets- och kunskapsutveckling, en infrabetonad kartläggning av FoU-behov och demomiljöer samt en gemensam forskningsagenda. En vetenskaplig analys om vad en hållbar, lokal gasinfrastruktur är utförd och den kan fungera som ett riktgivande instrument då olika komponenter för den hållbara gasinfrastrukturen väljs, utvecklas, demonstreras och implementeras. Beredskapen att utföra FoUI-verksamhet har höjts betydligt via välplanerad FoU-utrustning och nyrekryterade forskarstuderande och –forskare som fokuserar sitt arbete på gasteknologiutveckling och –vetenskap. Regionens högskolor erbjuder, tillsammans med industrin, nya utbildningskoncept relaterade till gasbranschen som säkrar företagens kompetensförsörjning .

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Österbottens förbund, VASEK

Project owner: Åbo Akademi

Partners: Åbo Akademi, Vasa Universitet

Project manager: John Dahlbacka

Partners: Åbo Akademi, Vasa Universitet