Forskning om storskarvens rörelser och effekter på fiskerifångster i Finska viken

Svenska kulturfonden


Period: 1.5.2019 - 28.2.2023

Content: I detta vetenskapliga forskningsprojekt studerar vi storskarvens förflyttningar och prefererade fiskevatten, samt använder denna information för att uppskatta skarvens lokala effekt på fiskfångster i Finska viken. Projektet strävar efter satt producera ny kunskap, som stöder beslutsfattning och således fiskerinäringen. Projektet utförs vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.Vi fäster GPS-sändare vid häckande storskarvar för att få mera information om deras jaktbeteende i Finska viken, t.ex. mönster i fiskeaktivitet, mönster i distansen mellan fiskeplatser och hemkolonin, samt prefererade fiskevatten. Vi strävar efter att konstruera en statistik modell, med vilken vi kan för ett givet ställe prediktera: i) hur bra fiskeställe det är för storskarv, ii) hur stort predationstryck skarven orsakar, då vi har information om skarvkoloniernas storlek och plats. På basis av modellen kan vi således bilda en karta över skarvens väntade predationstryck på fisk.Vi planerar att vidare relatera information om skarvens antagna predationstryck till tidsmässiga förändringar (trender) i yrkesfiskarnas fångster av abborre och gös, kontrollerat för fiskarnas arbetsinsats. Det antagna predationstrycket kan i enklaste fall räknas som en funktion av distanser till kolonier av olika storlek, men vi hoppas att kunna uppnå betydligt noggrannare information om skarvarnas val av fiskevatten med hjälp av GPS-sändarna.Finansieringen från Svenska kulturfonden kompletterar tidigare beviljad finansiering från Europeiska unionen och nationella källor. Med Svenska kulturfondens finansiering inskaffar vi sex GPS-sändare (av totalt 14) och anställer en projektforskare i 1,5 månads tid (av totalt 7 månader).

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Andreas Lindén