FöreningsKICK Kvarken -en förplanering

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 1.3.2018 - 31.12.2019

Content: Projektets syfte är att planera ett transnationellt LEADER-projekt mellan Västerbotten och Österbotten som tillsammans medföreningslivet skall utveckla moderna organisationsmodeller för tredje sektorn. Projektet skall hitta lämpliga samarbetspartnersatt samarbeta med i Västerbotten, utbyta erfarenheter kring utveckling av tredje sektorn samt förankra det gemensammatransnationella LEADER-projektet i regionernas föreningsliv.Målgrupp i projektet är potentiella partners och organisationer som arbetar med utveckling av tredje sektorn.Två projektplaneringsbesök kommer att äga rum. Det första i Skellefteå, där projektpersonalen besöker potentiellaprojektpartners samt övriga nyckelaktörer inom utveckling av tredje sektorn. I juni bjuds en delegation från Skellefteå till enprojektplaneringsworkshop i Jakobstad. Under projekttiden kommer även kontakt till föreningslivet i Österbotten och Västerbottenatt etableras. Då projektet avslutas har en tät kontakt kring utveckling av tredje sektorn i Österbotten och Västerbotten etablerats.Fokus: föreningar

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu

Project manager: Therese Sunngren-Granlund

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu