FöreningsKICK

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 1.3.2016 - 31.7.2018

Content: Projektet FöreningsKICK vill stöda föreningars systematiska och strategiska utveckling. Syftet är att utveckla medborgaraktivitet på gräsrotsnivå och stärka frivilligt arbete. Projektet stimulerar föreningarnas tillväxt och utveckling. Projektets primära målgrupp är den tredje sektorn i svenska Österbotten, Finland.Under projekttiden (2016-2018) får deltagande föreningar hjälp med att tydliggöra sin strategi och verksamhetsplan samt interna och externa kommunikationsverktyg. Projektet är uppbyggt i formen av ett utvecklingsprogram med fokus på faciliterande och deltagande metoder. Föreningarna uppmanas att aktivt reflektera över sin egen verksamhet, vilka utvecklingsbehov som finns och på vilket sätt man önskar ta verksamheten ett steg vidare. Projektet resulterar konkret i en testad och dokumenterad modell för verksamhetsutveckling i form av en verktygsduk. Verktygsduken är utformad som en inkluderande och demokratisk metod där fokus ligger på föreningens strategi, verksamhetsplan samt intern och extern kommunikation. Verktygsduken distribueras till alla organisationer som är intresserade av att utveckla sin verksamhet.Fokus: Föreningar

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Aktion Österbotten, Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Svenska kulturfonden

Project owner: Centria-ammattikorkeakoulu

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu

Project manager: Therese Sunngren-Granlund

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu


Homepage