Fiskeboost

Aktion Osterbotten Europeiska havs och fiskerifonden Novia Finances Ltd


Period: 20.8.2020 - 3.2.2023

Content: Närmat har redan i många år varit en global trend som även har blivit allt starkare i Finland. Orsakerna till att man vill köpanärmat är bland annat att man vill stöda närområdets producenter, man vill ha färska produkter, man litar på kvaliteten ochrenheten och gillar att transporterna är korta. Direktförsäljning och förädling av fisk är ett sätt att förbättra lönsamheten inomnäringen.Alla fiskare har dock inte resurser eller kunskap att själva ägna sig åt direktförsäljning och förädling, utan de säljer iställetfångsten till regionala förädlare såsom fiskdiskar, fiskrökerier, fiskrestauranger och andra fiskeförädlingsproducenter.En utmaning för försäljningspunkterna för lokalproducerad fisk och fiskeförädlingsproducenterna är dock att profilera sig och nåslutkonsumenten. På samma gång som intresset för närmat ökar hos konsumenten minskar alltså såväl konsumtionen av fisksom antalet yrkesfiskare. En förklaring till detta kan vara att närmatskonsumenten inte har tillräcklig kunskap om den lokalafiskenäringen, den lokala fisken som råvara och var man som konsument hittar lokal fisk.Projektets mål är därför att regionala förädlare att profilera sig som närmatsproducenter gentemot konsumenterna. Detta görsgenom att erbjuda en individuell affärsutvecklingsprocess, en Fiskeboost, genom Lean Startup och Service design-metoder.Genom den faciliterade processen – Fiskeboosten – får fiskeföretagen:- Hjälp med att strukturera upp affärsverksamheten och se på den som helhet.- Göra en kundcentrerad analys med utgångspunkt i kundens behov.- Vidareutveckla affärsidéer och produkter.- Utöka sitt nätverk av samarbetspartners.- Hitta nya kundgrupper.- Fördjupa relationerna med redan existerande kundgrupper.- På sikt också ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska havs- och fiskerifonden, Aktion Österbotten, Novia Finances Ltd

Project owner: YH Novia

Project manager: Maria Smeds Engström