Expert Caregiver Fas 1 - (EU-LEADER)

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 21.2.2018 - 8.1.2020

Content: Internationell förstudie: Fortbildning i Expert Caregiver-programmet och utbildningsutveckling i Österbotten.I projektet bekantar sig parterna med det katalanska Expert Caregiver-programmet. Projektet är ett kompetenshöjande projekt med allmännyttigt innehåll som är öppet för alla, som har ett intresse för närståendevård. Intressenterna kan vara nuvarande, tidigare och framtida närståendevårdare, samt aktörer i tredje sektorn eller kommuner som arbetar med närståendevård i regionen. Närståendevård innebär att en anhörig, vårdar en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som inte klarar sig utan hjälp. I närståendevård är vårdbördan ofta tung och tidigare forskning visar att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar för att effektivt kunna stödja närståendevårdare i deras arbete. Intervjuer med närståendevårdare i regionen visar att de kan uppleva till exempel stress, oro och brist på information. Det finns således ett behov av att vidareutveckla stödtjänsterna för närståendevårdare i form av en regionalt anpassad verksamhet. Referensstöd, stresshantering och information är exempel på stödtjänster som kan underlätta närståendevårdarens vardag. Dessa kombineras i det katalanska erfarenhetsexpertisprogrammet där före detta närståendevårdares resurser och tysta kunskap tas tillvara. I projektet ingår skapande av en lokal referensgrupp bestående av aktörer i tredje sektorn, kommuner och före detta närståendevårdare, ett studiebesök till Katalonien och ett seminarie med gästföreläsare från Katalonien arrangeras.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Svenska kulturfonden

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: Åbo Akademi