Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare - (EU-LEADER)

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 9.5.2018 - 24.1.2022

Content: Den finländska regeringens målsättning är att utöka närståendevården. Närståendevård innebär att en anhörig, antingen med eller utan officiellt vårdavtal med kommunen, vårdar en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som inte klarar sig utan hjälp. I närståendevård är vårdbördan ofta tung och tidigare forskning visar att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar för att effektivt kunna stödja närståendevårdare i deras arbete. Att vara närståendevårdare kan innebära att man upplever stress, oro, social isolering och brist på information om t.ex. rättigheter, tillgängliga stödtjänster och sjukdomsförlopp. Det finns således ett behov av att vidareutveckla stödtjänsterna för närståendevårdare i form av en regionalt anpassad verksamhet. Eftersom utmaningarna inom närståendevård är liknande i många länder är det ändamålsenligt att lära sig av varandra och ta del av goda lösningar. Projektets mål är att utveckla Expert Caregiver-programmet för svenskspråkiga Österbotten i samråd med en regional referensgrupp bestående av aktörer i tredje sektorn, kommuner och före detta närståendevårdare, att ordna en pilotutbildning för före detta närståendevårdare i Österbotten och att pilottesta programmet i existerande verksamhet för närståendevårdare.Publikation: Åkerman S, Nyqvist F, Coll-Planas L, Wentjärvi A. The Expert Caregiver Intervention Targeting Former Caregivers in Finland: A Co-Design and Feasibility Study Using Mixed Methods. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(19):10133. https://doi.org/10.3390/ijerph181910133

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader, Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Aktia

Partners: Åbo Akademi, Folkhälsan

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: Åbo Akademi, Folkhälsan