EduPal- Palliatiivinen hoitotyö ja lääketieteellinen koulutus - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 18.4.2018 - 24.1.2022

Content: Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta. Tällä hetkellä palliatiivinen hoito ei vielä integroidukaikille terveydenhuollon tasoille, eikä palliatiivisen hoidon koulutus sisälly tarpeellisessa määrin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Palliatiivisen hoidon järjestämisessä ja hoidon saatavuudessa on Suomessa alueellista vaihtelua, joka osaltaan liittyy osaamisvajeeseen.Hankkeen tavoitteet ovat: 1) Selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila Suomessa ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin; 2) Laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa (lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat) palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaus perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C); 3) Laatia valtakunnallinen suositus palliatiivisen hoitotyön jalääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja yliopistojen lääketieteen koulutukseen varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon perusosaamisen; 4) Luoda valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset tutkintoon johtavasta erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen hoitotyöhön ja lääketieteeseen varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon erityisosaamisen. Lisäksi hankkeessa kehitetäänpalliatiivisen hoitotyön osalta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston hoitotieteen opintojen välistä yhteistyötä, palliatiiviseen hoidon koulutukseen liittyvää TKI-toimintaa, innovatiivisia opetusmenetelmiä ja uusia oppimisympäristöjä sekä muodostetaan valtakunnallinen monitieteinen palliatiivisen hoidon koulutuksen asiantuntijaverkosto.Tämä hanke hyödyttää laajasti hoitotyön ja lääketieteen koulutusaloja, koska hankkeessa on mukana suurin osa sairaanhoitajakoulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista (15/21) ja kaikki lääkärikoulutusta järjestävät yliopistot (5/5).

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet

Partners: Kajaanin AMK, Laurea AMK, Jyväskylän AMK, Karelia AMK, Centria ammattikorkeakoulu, Metropolia, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia Amk, Oulun AMK, Lapin ammattikorkeakoulu, Diakonia, Vaasa AMK, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tampereen Yliopisto, Helsingin Yliopisto, Oulun Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Turun Yliopisto

Project manager: Lisen Kullas-Nyman

Partners: Kajaanin AMK, Laurea AMK, Jyväskylän AMK, Karelia AMK, Centria ammattikorkeakoulu, Metropolia, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia Amk, Oulun AMK, Lapin ammattikorkeakoulu, Diakonia, Vaasa AMK, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tampereen Yliopisto, Helsingin Yliopisto, Oulun Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Turun Yliopisto