Den virtuella lärmiljön – möjligheter och utmaningar - (HSS)

Period: 17.5.2018 - 8.1.2020

Content: Utforska under vilka förutsättningar det virtuella rummet är en god lärmiljö. En optimal lärmiljö är tillfredsställande för både lärare och studerande. Forskningen består av två fokusområden och fyra delstudier. 1. De två delstudierna som fokuserar på läraren, beskriver hur undervisning i en virtuell lärmiljö påverkar vårdlärarens arbetstillfredsställelse, arbetstid och utveckling av ämnesområdet samt hur vårdläraren införlivar den praktiska undervisningen i en virtuell lärmiljö. 2. Delstudierna som fokuserar på studerande tar avstamp i den kraftiga missnöjesyttringen bland vårdstuderande över förlorade närstudielektioner och upplevelse av att inte vara säkra på att de lär sig rätt metoder och tar till sig rätt kunskap (Sjuksköterskeförbundet 2017). Delstudierna, som fokuserar på studerande, beskriver de studerandes förväntningar på sina studier, deras studieteknik och läsförståelse samt förväntningar på studiematerial. En av delstudierna redogör för hur etik-on-line har uppfattats av de studerande och vilken betydelse de återkommande träffarna med läraren har för befästande av kunskap. Delstudien görs i samarbete med Åbo Akademi och Vasa Centralsjukhus.

Focus area: Hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Project manager: Maj-Helen Nyback