Den på Åland lekande siken - — lekplatser och ursprung

Alands landskapsregering Europeiska havs och fiskerifonden


Period: 11.4.2018 - 15.9.2020

Content: Projektets syfte är att beskriva den åländska sikens lekplatser och klargöra dess ursprung. Detta är nödvändigt för att förstå den åländska sikstammens tillstånd och betydelse för ett fortsatt hållbart fiske av sik på Åland. Vi kartlägger kända lekplatser och beskriver sik fångad på större lekplatser under lek i avseende å gälräfstandantal och storlek. Vidare uppskattar vi andelen av grupper med specifikt gälräfstandantal i sikfångster utanför lektid. Det 16 månader långa projektet placeras vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och utförs under 2018–2019. Våra forskningsresultat kan tillämpas för att vägleda framtida fiskeripolitiska beslut angående sik på Åland.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska havs- och fiskerifonden, Ålands landskapsregering

Project owner: YH Novia

Project manager: Andreas Lindén