Bothnia Business Heritage - -förstudie

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 11.1.2022 - 11.11.2022

Content: Projektets mål är att höja de maritima och industriella kulturarvens relevans runt den Bottniska viken och ökaderas synlighet.Det här gör vi genom att:-generera ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbar utveckling av områdets maritima ochindustriella kulturarv genom samarbete och utvecklade metoder-skapa nya samarbetsformer mellan maritima och industriella kulturarv och dagens näringsliv-motivera maritima och industriella kulturarv som en synligare del av orters varumärkeI förstudieprojektet är strävan att etablera ett gränsöverskridande nätverk mellan aktörer involverade imaritima och industriella kulturarv runt den bottniska viken samt att utreda möjligheterna för ett gemensamtutvecklingsprojekt för dessa kulturarv.

Focus area: Konst

Campus: Jakobstad

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Skellefteå museum, Västernorrlands museum.

Project manager: Therese Sunngren-Granlund

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Skellefteå museum, Västernorrlands museum.