BBI - Bothnia Business Innovation - Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och akademi

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 1.12.2016 - 6.10.2020

Content: Den tillverkande industrin inom regionen är viktiga för regionens framtida fortlevnad, särskilt i de mindre bygderna kan en eller ett par små eller medelstora företag betyda att orten kan fortleva eller inte. De företagen är hårt pressade av att den globala marknaden blir allt mer integrerad i den lokala, att kunder med lätthet kan välja produkter från en utländsk leverantör framför de lokala/nationella. De är också försatta i stark konkurrens från företagen i storstadsmiljöer då de har en bättre fördelning i kön, ålder och etnicitet vilket ger dem en naturlig innovationskraft. Företagen i glesbygden måste öka sin innovationstakt och utveckling för att kunna erbjuda produkter som är bättre än de som redan florerar på den globala marknaden för att i framtiden kunna fortsätta sin verksamhet och i förlängningen kanske till och med expandera och själva bli en spelare på den globala marknaden. De små och medelstora företagen är dock illa rustade för en omställning till en högre innovationstakt på grund av bristande kunskap om teknologiska framsteg, brist på attraktivitet för utbildade och kvinnor och brister i resurser för att själv starta upp en innovationsomställning. I detta projekt kommer vi angripa detta genom att visa på goda exempel hur vi kan hjälpa företagen att få igång innovationsmotorn och bygga upp ett hållbart nätverk och arbetssätt där företag, akademi och institut kan samverka för att lyfta kvarkenregionens företag inom den tillverkande industrin.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Project owner: Umeå universitet

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Malgomaj Gymnasieskola

Project manager: Tom Lillhonga

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Malgomaj Gymnasieskola