Att övervinna farans år - En utbildningsmodell för bildkonstnärens nya arbete

Europeiska socialfonden ESF


Period: 17.1.2020 - 3.2.2023

Content: Bildkonstyrkets utmaning är att det finns få traditionella arbetsplatser att tillgå efter utexaminaering, utan var och en måste forma sin egen arbetsbild på ett mångsidigt och även fragmenterat yrkesfält. Projektet "Yli vaaran vuosien – kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli" ämnar förnya utbildningsmodellerna på yrkeshögskolor så att bildkonstutbildningen bättre matchar konstnärens nya arbetskrav på fältet.I projektet kartläggs och identifieras arbetsbaserade praktikmiljöer för bildkonststuderande och perspektiv på studier i form av arbete, med syftet att erbjuda elever och personal material och verktyg för att identifiera bildkonstnärens nya arbete och utvecklandet av färdigheter. Projektet förverkligas av ett service manager -nätverk på fyra yrkeshögskolor med bildkonstutbildning i Finland: Yrkeshögskolan Novia, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu och Saimaan ammattikorkeakoulu. Åbo Yrkeshögskola, Konstakademin har en representant i projektets styrgrupp. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden 2019-2022.UTBILDNINGSMILJÖEREtt av projektets prestationer är gemensamt styrda arbetsbaserade utbildningsmiljöer. 20 olika utbildningsmiljöer med målet att stödja bildkonstnärens övergångsfas från studier till arbetsliv kommer att förverkligas inom projektet.Bildkonstutbildningarna på finländska yrkeshögskolor innefattar en praktikperiod på samanlagt 30 studiepoäng. Praktikens syfte är att eleven under handledning blir bekant med för yrkesstudier viktiga praktiska arbetsuppgifter samt tillämpande av kunskap och färdighet i arbetslivet. Praktiken främjar erfarenhetsinlärning och fördjupar studerandens färdigheter, förbereder dem för branschens arbetsuppgifter samt stöder och kompletterar utbildningens lärande.ARBETE SOM STUDIERGenom arbete är det möjligt att förvärva de färdigheter som krävs för examen. På detta sätt stöder arbete inom studieområdet utvecklingen av studier, ökar synergin mellan studier och arbete samt förbereder eleven på arbetslivets krav. Den kompetens som förvärvats i arbetet identifieras och jämförs med grunderna för examen. Arbetet dokumenteras. På detta sätt tolkas den samlade kunskapen som en del av studierna.Denna typ av studier har inom bildkonstområdet speciella utgångspunkter, eftersom finns få traditionella jobb på fältet, däremot skapar varje elev självständigt sin egen arbetsbild. En bildkonstnärs färdigheter bedömdes tidigare i hög grad utifrån ett talangperspektiv. Uppfattningen har varit att konstnären skapar verk och håller utställningar. Nu har arbetsmöjligheterna för konstnärer utvidgats. Konsten beställs till offentliga byggnader och tillämpas på olika sätt inom andra områden. Expansionen av arbetsbilden har lyft fram frågan om konstnärens nya arbete och dess relaterade färdigheter.Att övervinna farans år -projektets syfte är att identifiera sådana samarbetsprojekt, där studier i formen av arbete kan genomföras. Material från bildkonststuderandes praktikerfarenheter samlas in, intervju- och enkätdata samlas i form av undersökningar av studenter och professionella bildkonstnärer i yrkeslivet. Kompetenser identifieras och utvecklas på basis av det insamlade materialet och en modell utarbetas för elevens smidigare övergång till arbetslivet.BILDKONSTNÄRENS NYA ARBETEArbetslivet har förändrats i vårt samhälle, och så även arbetets art. Bildkonstnärer har traditionellt arbetat ensamma eller i arbetsgrupper med kollegor, men bildkonstnärer har själva påvisat att denna arbetsbild skiftat allt mer mot det tillämpade, där projektartade aktiviteter och växelverkan vuxit i betydelse. Konstnärer rör sig smidigt inom konstens olika områden, som påverkas av digitala miljöer, nätverk, projektstyrning, förtjänstens och entreprenörskapets faktorer, nya tekniker och substans, samt en breddad användning av färdigheter över branschgränserna. Mångfalden är alltså en utmaning och en möjlighet, men kan vi identifiera bildkonstnärens nya arbete i dagens samhälle?Tillsammans med en mångsidig grupp deltagare (konstnärer, studerande, lärare, FUI-personal m.fl.) kartlägger projektet egenskaperna och färdighetskraven i bildkonstnärens nya arbete, varpå det nya arbetets teman implementeras i nätverksskolornas bildkonstutbildningar. Temorna innefattar bl.a. breddandet av företagsamhet och identifikationen av hinder för entreprenörskap, vikten av interaktion som en del av det mångprofessionella arbetet samt identifikationen av nya operativa modeller på fältet. Kartläggnigen kommer att genomföras via undersökningar (enkäter och intervjuer), workshops och seminarier 2020-2021. De första undersökningsresultaten kommer att publiceras hösten 2020.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Partners: SAMK, Lapin AMK, Saimia

Project manager: Sade Kahra

Partners: SAMK, Lapin AMK, Saimia