2

Vision och profil

Novia är en högklassig och attraktiv högskola samt en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. Inom sina fokusområden är Novia föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland och konkurrenskraftig och framgångsrik också i ett internationellt perspektiv.

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan deltar i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och främjar hållbar utveckling. Högskolan har ett aktivt samarbete i Norden, speciellt inom sina fokusområden. 

Novia samordnar med Åbo Akademi såväl inom utbildning och FoU-verksamhet som inom administration och stödfunktioner, då det skapar mervärde för våra studerande och andra intressenter eller är till ekonomisk nytta.

Novia bedriver utbildningsexport och annan säljverksamhet som stöder högskolans ekonomi och stärker dess nätverk nationellt och internationellt. 

Läs mer om Novia på novia.fi

Värderingar

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum
  • Vi beaktar arbetslivets behov
  • Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet
  • Vi utvecklas ständigt i våra arbetsuppgifter
  • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen
  • Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling
  • Vi bedriver verksamheten så att den långsiktigt står på en stabil ekonomisk grund
  • Vi verkar för främjande av öppen vetenskap och forskning
 
 
 
 
 

NCU blue auditerad
 

ISO 9001 COL SE

Rektors årsöversikt 2018


orjan12 250

Det tionde verksamhetsåret går till historien som ett i flera avseenden framgångsrikt år. Det var året då yrkeshögskolorna för första gången fick rätt att bedriva medelinsamling med motfinansiering av staten. Medelanskaffningen lyckades mycket väl och Novia toppade listan bland yrkeshögskolorna med hela 6,25 miljoner i insamlade medel. 

 

Tack till våra donatorer!

 

Den tredje omgången av kvalitetsauditeringar av yrkeshögskolor och universitet inleddes. Vi var först ut av alla med att pröva den nya auditeringsmodellen. Auditering av högskolorna handhas av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).  I det pressmeddelande som NCU sände ut 23.1.2019 konstateras att ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen”. 

Läs mer ›

 

Studerandestatistik

Antal studerande 2018 enhetsvis

Läs mer ›

Personalstatistik

Undervisningspersonal 2018

Läs mer ›

Personalärenden under året

Vid Yrkeshögskolan Novia arbetar cirka 290 personer. De flesta arbetar inom undervisning och FoU och är yrkesproffs och specialister inom sina områden. Övriga arbetar med olika arbetsuppgifter som varierar från bl.a. förvaltning, studerande- och biblioteksservice, ICT-planering, kvalitetsarbete, internationell verksamhet, kommunikation eller ekonomiservice.

Med hjälp av årliga, individuella utvecklingssamtal säkerställs att kunnandet motsvarar det som förutsätts för att sköta arbetsuppgifterna och uppnå målen. Personaltillfredsställelsen mäts med en enkätundersökning och utgående från resultaten väljs utvecklingsobjekt och åtgärder överenskoms.

Novias personal har utmärkta företagshälsovårdstjänster till sitt förfogande på alla verksamhetsorter. 

Mycket har hänt under året bland annat en ny personalstrategi med handlingsplan godkändes. Strategin och handlingsplanen presenterades för Novias personal på enheterna. 
       
Fullspäckat program på personaldagarna då omkring 150 Noviaanställda samlades vid Campus Allegro i Jakobstad då högskolan inledde läsåret med personaldagar 21-22 augusti.

Läs mer ›

 

Personalarenden2

 

Utbildningsenheter

CampusVasa4

Vasa

Utbildning till barnmorska, hälsovårdare, socionom, sjukskötare, bioanalytiker, röntgenskötare, och alla ovannämnda inom högre YH, estenom, Bachelor of Health Care, tradenom, ingenjör, ingenjör högre YH och Master of Engineering.

Läs mer ›

campusAboraseborg

Åbo/Raseborg

Utbildning i Åbo till hälsovårdare, sjukskötare, socionom, sjökapten, Master of Culture and Arts, Master of Business Administration, Master of Hospitality Management.
Utbildning i Raseborg till agrolog, skogbruksingenjör, byggmästare, ingenjör, Bachelor of Natural Resources, Master of Natural Resources.

Läs mer ›

CampusJakobstad2

Jakobstad

Utbildning till musiker, musikpedagog, scenkonstpedagog, bildkonstnär, medianom, formgivare, Master of Culture and Arts.

Läs mer ›

Forskning och utveckling

Yrkeshögskolan Novias tillämpade forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på långsiktigt arbete inom ramen för fem utvalda fokusområden.

Vi samarbetar bland annat med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner och via det även vår egen undervisning. Vi bedriver mångsidig projektverksamhet och har ett gediget kunnande inom olika externa finansieringsformer.

Betydelsen av forskning, utveckling och innovation ökar i landets yrkeshögskolor i takt med de nationella strävandena att intensifiera kontakten mellan produktion och användning av ny kunskap och nya tillämpningar. Detta avspeglas bland annat i den nya finansieringsmodellen för yrkeshögskolor där forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet nu står för 19 % (tidigare 15 %). Läs mer ›

 

Internationell mobilitet

internationella 3 
Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övrig personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practices. 

Läs mer ›

Pedagogiken i fokus

pedagogik2

Basen för Novias pedagogiska verksamhet är att förverkliga god utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Läs mer ›

Studerandekåren Novium

Arsfest 2018 liten2

Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

kvalitet3

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning. 

Läs mera ›

President Niinistö och fru Haukio besökte Technobothnia 

president4

President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio besökte undervisnings- och forskningscentret Technobothnia i Brändö

Läs mer ›