Ingenjör (YH), lantmäteriteknik

Utbildningen har ingen antagning 2017. I framtiden kan utbildningen komma att ges som flerformsstudier.

Frånvaroanmälan är under första studieåret tillåten endast av lagstadgade orsaker (militär-/civiltjänstgöring, moderskaps-/faderskapsledighet eller egen sjukdom). Om studerande frånvaroanmäler sig för läsåret 2015-2016, kan Novia inte garantera att studierna följande läsår inleds i en nybörjargrupp utan istället som individualiserad undervisning.
Lantmäteriutbildningen strävar efter att ge studerande en bred bas att stå på inför väldigt olika uppgifter i arbetslivet. Fastighetstekniken är det område som traditionellt förknippas med en lantmätares arbete. Inom detta ämne behandlas bl.a. hur man utför olika slags fastighetsförrättningar, såsom styckning, rågång, ägobyte och enskild vägförrättning. Fastighetstekniken har också anknytningspunkter till andra viktiga ämnesområden, av dessa kan nämnas fastighetsjuridik. Här behandlas t.ex. hur köp och pantsättning av fastigheter går till. Vidare behandlas områden såsom byggnads- och miljörätt, av vilka den sistnämnda fått allt större betydelse i samhället.

Att kombinera kunnande från flera delområden är en viktig egenskap hos lantmäteriingenjören. Speciellt inom området för geografisk informationsteknik (GIT/GIS) har utvecklingen inom datateknik erbjudit många nya möjligheter. I och med att kartmaterial numera lagras i numerisk form i en dator, erbjuds mycket intressanta visualiserings- och analysmetoder. Inom geodesin (mätningsteknik) är det många nya typer av mätningar som aktualiserats allt mer, bl. a. laserteknik. Det erbjuds även kurser i planläggning och planering av markanvändning. Miljöfrågorna är särskilt viktiga inom detta område.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom för de engelska utbildningarna, där undervisningsspråket är engelska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Vid behov kan även delar av kurser/studiehelheter genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningens innehåll

Studier inom lantmäteriteknik omfattar de kunskaper som behövs för att kunna vara praktiskt verksam inom de områden som hör till lantmäteri. De praktiska uppgifterna kan variera från tekniska uppgifter (mätning och kartläggning) till juridiska uppgifter (fastighetsbildning). Studierna kan också vara inriktade på samhällsplanering (planläggning) eller uppgörande av dataprogram och tillämpningar (GIS - geografiska informationssystem).

Studiernas uppbyggnad

Studierna är uppbyggda enligt följande:

 • grundstudier 45 sp
 • yrkesstudier 142 sp
 • praktik 30 sp
 • valfria studier 8 sp
 • examensarbete 15 sp

Yrkesstudierna består av kartografi, mätningsteknik, fastighetslära, planläggning och GIS (geografiska informationssystem). De valfria studierna och examensarbetet ger studerande möjligheter att rikta in sig på sitt eget intresseområde. Studerande får personlig kontakt med arbetslivet via en praktikperiod som hör till studierna, samt arbetspraktik under sommarmånaderna.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Karriärmöjligheter

Efter utbildningen kan man arbeta som t.ex. GIS-planerare eller -programmerare eller som mätningsingenjör vid olika typer av terrängmätningar. Som förrättningsingenjör kan man utföra grundförrättningar. Planläggningsingenjörer behövs på samhällsplaneringens olika nivåer.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ett mål är att alla studerande efter utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för arbete som förrättningsingenjör inom lantmäteriverket eller kommuner.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom EPS-nätverket ges chansen att arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 13 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. (http://www.europeanprojectsemester.eu)

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland.

Samarbete med andra aktörer

Lärarna inom lantmäteriteknik på yrkeshögskolenivå har regelbundna sammankomster för att diskutera utbildningens innehåll och former. Lärarna vid Novia har personlig kontakt med Högskolan i Gävle.

Utbildningen samarbetar med regionens kommuner och företag samt med myndigheterna. Exempelvis engageras Lantmäteriverkets personal som lärare i kurser som handlar om fastighetsbildning, företag besöker högskolan för att presentera sig och sin verksamhet och exkursioner görs till Lantmäteriverket, kommuner och företag.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.