Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH, Vasa

info
Examen: Sjukskötare (högre YH) / Hälsovårdare (högre YH) / Barnmorska (högre YH) / Socionom (högre YH) / Bioanalytiker (högre YH) / Röntgenskötare (högre YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 3 år 90 studiepoäng
Ort: Vasa

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng (sp) och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Examen ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen, avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnandet för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Utbildningens mål

Profileringen Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.

Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, och syftar till att studerande skall kunna tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete, ha en beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård samt kunna leda förändringsarbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete.

Utbildningens innehåll

Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete. Vidare berörs forskning och utveckling som syftar till att studerande skall kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete.

Inom ramen för ett nationellt konsortium erbjuds fördjupningar i radiografi och strålbehandling samt bioanalytik hösten 2018. Det centrala innehållet i fördjupningen för radiografi och strålbehandling är kvalitetsutveckling och säkerhet inom området och för bioanalytik avancerade studier inom bioanalytiskt expertkunnande. Studierna inom inriktningen erbjuds virtuellt och undervisningsspråket är huvudsakligen engelska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningstiden är tre år. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.

Utbildningen består av:

  • Gemensamma studier, 30 sp
    Hållbart ledarskap, 15 sp
    Forskning och utveckling, 15 sp
  • Fördjupade yrkesstudier, 30 sp, inriktnings- och branschspecifika studier
  • Examensarbete 30 sp, genomförs som ett utvecklingsarbete

Öppna yrkeshögskolan

Liksom vid Novias övriga utbildningar, kan du även delta i våra kurser genom att vara inskriven i Öppna yrkeshögskolan.

Vi har plockat ut en del kurser som erbjuds specifikt för dig som vill studera vid denna utbildning som öppen yrkeshögskolestuderande. Se kurserna här. 

Övrig information kring Öppna YH finns här.

Antagningsgrunder

Grundutbildningskravet är en examen som barnmorska (YH), bioanalytiker (YH), hälsovårdare (YH), röntgenskötare (YH), sjukskötare (YH) eller socionom (YH) eller någon annan därmed jämförbar examen samt därefter intjänad minst tre års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch. Som lämplig bransch anses både den bransch som sökande nu söker till samt den bransch från vilken högskoleexamen är. Som arbetserfarenhet kan även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå (examen kan vara från vilken bransch som helst) men före högskoleexamen.

Under ansökningstiden skall en förhandsuppgift, kopia av examensbetyg, studieregisterutdrag samt intyg över relevant arbetserfarenhet inlämnas. Mera info finns på studieinfo.fi (länk högre upp på sidan).

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning har studerande fördjupade färdigheter för utvecklings- och ledarskapsuppgifter inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation, samt kan fungera som ledare eller utvecklare inom social- och hälsovårdsområdet.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom utveckling och ledarskap kan utexaminerade t.ex. arbeta som enhetsledare, avdelningschef, projektledare, avdelningsskötare, utvecklingsledare och verksamhetsledare inom social- och hälsoområdet.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som avlagt högre yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå e.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 studiepoäng. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar, utvecklingsaspekten betonas. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil.

Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • produktutveckling (t.ex. en modell eller utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen fungerar i nära samarbete med organisationer inom social- och hälsovård. Läroplanen för utbildningen är utvecklad i samverkan med arbetslivet i regionen.

Utbildningen samarbetar med Yrkeshögskolan Arcada och Yrkeshögskolan Novias campus i Åbo. Utbildningen samarbetar även med andra högskolor nationellt och internationellt.