Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH, Åbo

info
Examen: Sjukskötare (högre YH) / Hälsovårdare (högre YH) / Barnmorska (högre YH) / Socionom (högre YH) / Bioanalytiker (högre YH) / Röntgenskötare (högre YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 3 år 90 studiepoäng
Ort: Åbo

Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH finns också i Vasa.

Studerande kan beroende på sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: sjukskötare (högre YH), hälsovårdare (högre YH), barnmorska (högre YH), socionom (högre YH), bioanalytiker (högre YH) eller röntgenskötare (högre YH).

Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Utbildningens mål

I en högre yrkeshögskoleutbildning är en av grundstenarna tidigare inhämtad erfarenhetskunskap från de studerandes yrkesområden. Denna yrkeskompetens fördjupas och utvidgas till en nivå av expertkunnande. Studerande sätter sig in i och kan börja tillämpa och utveckla metoder utgående från aktuella resultat inom forsknings- och utvecklingsprojekt.

Inom profileringen utveckling och ledarskap är det speciellt utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård som studierna fokuserar på.

Studerande når en ledarskapskompetens och ett expertkunnande som behövs för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. De anammar ett resursförstärkande och innovativt arbetssätt i förhållande till såväl utveckling som ledarskap. Studerande kan identifiera, förklara och kombinera olika ledarskaps- och utvecklingsstrategier. De kan på ett kreativt, effektivt och ekonomiskt sätt utveckla och leda processer i organisationer och personalgrupper.

Utbildningsmålen är att studerande ska kunna analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender och framtidsutsikter inom social- och hälsoområdet och kunna bedriva samhällelig påverkan för att befrämja hälsa och välbefinnande.

Studerande skall skriftligt och muntligt behärska ett eller två främmande språk som behövs i social och hälsovårdsbranschen.

Utbildningens innehåll

Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2017 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med några närstudieperioder per termin, virtuella studier och självständiga studier.

Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet.

I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring.

Val av profilering

Högre yrkeshögskoleutbildning i social- och hälsovård vid campus Åbo erbjuder profileringen ledarskap och utveckling.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen omfattar totalt 90 sp. Studierna bedrivs vid sidan av förvärvsarbetet och utbildningstiden är två till tre år. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst några närstudieperioder per termin. En del av närstudierna kan förverkligas virtuellt, undervisningen omfattar även föreläsningar, egna skriftliga arbeten, deltagande i seminarier, och verksamhetsförlagda studier. Länk till läroplan hittas högst upp.

Öppna yrkeshögskolan

Liksom vid Novias övriga utbildningar, kan du även delta i våra kurser genom att vara inskriven i Öppna yrkeshögskolan.

Vi har plockat ut en del kurser som erbjuds specifikt för dig som vill studera vid denna utbildning som öppen yrkeshögskolestuderande. Se kurserna här.

Övrig information kring Öppna YH finns här.

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård med profileringen utveckling och ledarskap kan utexaminerade t.ex. arbeta som enhetsledare, avdelningschef, projektledare, avdelningsskötare, utvecklingsledare och verksamhetsledare inom social- och hälsoområdet.

Kompetens

 Enligt finsk lagstiftning är en person som avlagt högre yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå e.

Studerande kan beroende på sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Barnmorska (högre YH), Socionom (högre YH), Bioanalytiker (högre YH) eller Röntgenskötare (högre YH).

Antagningsgrunder

 

Grundutbildningskravet är en examen som sjukskötare (YH), socionom (YH), hälsovårdare (YH), barnmorska (YH), bioanalytiker (YH) eller röntgenskötare (YH) eller någon annan därmed jämförbar examen samt därefter intjänad minst tre års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch. Som lämplig bransch anses både den bransch som sökande nu söker till samt den bransch från vilken högskoleexamen är. Som arbetserfarenhet kan även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå (examen kan vara från vilken bransch som helst) men före högskoleexamen.

 

Under ansökningstiden skall en förhandsuppgift, kopia av examensbetyg, studieregisterutdrag samt intyg över relevant arbetserfarenhet inlämnas. Mera info finns på studieinfo.fi.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 sp. Examensarbetet visar att studerande:

  • kan utföra ett arbetslivsrelaterat utvecklingsarbete inom social- och/eller hälsovårdens område i enlighet med vetenskapliga krav och etiska principer
  • kan samarbeta kring ett utvecklingsarbete tillsammans med arbetslivets representanter
  • utvecklar ett resursförstärkande och innovativt arbetssätt i förhållande till utveckling av verksamhet och/eIIer Iedarskap
  • kan fungera som expert inom det egna yrkesområdet och aktivt delge resultat av sitt utvecklingsarbete i professionella sammanhang


Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Internationalisering

Genom de avtal Novia ingått med högskolor i Norden, Europa och Asien kan en del av studierna utföras vid en utländsk partnerhögskola.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar med Yrkeshögskolan Arcada och Novias campus i Vasa, Seriegatan, t.ex. i förverkligandet av nätkursen Hållbart ledarskap, 15 sp. 

 Utbildningen utvecklar kontakterna till arbetslivet genom läroplansförankrade projekt och utvecklingsarbeten.