Socionom (YH), flerformsstudier

info
Examen: Socionom (YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo

Ingen antagning till flerformsutbildning 2017

Utbildningen till Socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris.

Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och skall ha färdigheter att möta det sociala arbetets många utmaningar.

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat.

Utbildningens innehåll

Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.
En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i mångprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet. Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Flerformsstudierna förverkligas genom närstudier (schemalagd obligatorisk undervisning 3-4 dagar månad, vanligtvis onsdag/torsdag-lördag under tre års tid), studier i grupp och individuella studier i form av distans- eller virtuella studier samt praktik. Studietiden kan förkortas ifall studerande tillgodoräknar tidigare studier, validerar praktik eller väljer att studera i snabbare takt.

Studierna består av:

 • Grundstudier 30 sp
 • Yrkesstudier 90 sp
 • Behörighetsgivande studier för barnträdgårdslärare, diakoner eller kyrkans uppdragsgivare eller valfria studier 30 sp
 • Praktik 45 sp
 • Examensarbete 15 sp

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet utgör ofta en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio


Examensarbetet för en Socionom vid campus Åbo görs som utvecklingsarbeten inom mångprofessionella projekt. Studerande, lärare och representanter från social- och hälsovårdssektorn samarbetar kring utvecklingsarbetena. Bland projekten kan nämnas Resursstarka barn, Young Euroman samt Äldreomsorg på distans.

Karriärmöjligheter

Socionomexamen ger en generell beredskap att utföra omsorgsarbete, handlednings- och ledaruppgifter samt projekt- och utvecklingsinriktad verksamhet. Vanliga yrkesområden är barnomsorg, handikappvård, barnskydd, äldreomsorg eller församlingsarbete. En socionom kan också arbeta med utvecklingsuppgifter och som ledare inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Kompetens

Socionomens behörighet beskrivs bland annat i Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 29.4.2005/272.

I socionomexamen kan ingå 60 sp behörighetsgivande studier för barnträdgårdslärartjänster (1§ i förordning 608/2005) eller studier som ger behörighet för diakoni eller ungdomsarbetsledare inom den evangelisk-lutherska kyrkan (biskopsmötet givet 13.9.2005).

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Viktiga samarbetshögskolor finns i bland annat Bradford (England), Darmstadt (Tyskland),Köpenhamn (Danmark), Tallinn (Estland), Aten (Grekland), Oslo (Norge) och Karlstad och Stockholm (Sverige).

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen förverkligas mångprofessionellt med utbildningarna för sjukskötare och hälsovårdare. Inom praktik- och projektverksamheten finns ett omfattande samarbete med den regionala social- och hälsovården. Projektverksamhet och praktik ger studerande kontakter till arbetslivet, vilka ofta leder till arbetsmöjligheter.