Sjukskötare (YH), Åbo

info
Examen: Sjukskötare (YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom att studerande erbjuds två olika alternativ att studera:

 • större andel närundervisning
 • mindre andel närundervisning. Mest lämpat för de som arbetar vid sidan om studierna, för de som behöver individuell studiegång och för de som har tillräckligt med arbetserfarenhet

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är centrala ämnen. Inom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa. I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, själv- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt och praktik. Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 3-8 veckors praktikperioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar, företagshälsovård osv. En del av praktiken kan förverkligas i form av projekt. Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 27 sp
 • Yrkesstudier 183 sp, varav simulering 85 sp och examensarbete 15 sp

 

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen sjukskötare (YH), omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år enligt läroplanen. Studietiden kan förkortas p.g.a. tillgodoräkningar och valideringar. Sjukskötarstudier innefattar både teoretiska studier, simulering och handledd praktik.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är sjukskötaren sakkunnig inom vårdarbetet och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid sjukhus, inom hemsjukvård och tredje eller privata sektorn. Sjukskötaren har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter patienten i fokus.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är sjukskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket sjukskötare. Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande oftast tre månader vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen till sjukskötare är en utbytesperiod möjlig. Genom de avtal Novia ingått med högskolor i Norden och Europa kan studerande utföra en del av sina studier vid en utländsk partnerhögskola. 

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor. 

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturell kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Examensarbetet görs ofta inom ett större projekt som utbildningen har tillsammans med andra utbildningar. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Examensarbetet inom sjukskötarutbildningen kan vara en utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering, ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter), en prototyp eller en modell. Det kan även vara en plan, en produkt eller ett evenemang, en guide/manual eller handbok.

Utbildningens verksamhetsidé är mångprofessionellt arbete, utvecklingsinriktat arbetssätt och resursförstärkande metoder. I undervisningen betonas kontakten till arbetslivet genom att studerande deltar i olika projekt och skriver även sitt examensarbete inom ramen för olika projekt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar med många aktörer, t.ex. genom alla de praktikplatser utbildningen har avtal med, sjukvårdsdistrikt, Åbo stad, andra högskolor både i Finland och utomlands, projektpartners samt socionomutbildningen vid Novia.

Tyngdpunkter i forskning

Forskning och utveckling inom vård och det sociala området innebär ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Målet med forsknings- och utvecklingsverksamheten inom utbildningen är att utreda, utveckla och utvärdera mångprofessionell, utvecklingsinriktad och resursförstärkande yrkespraxis inom social- och hälsoområdet i närregionen.

Utbildningen har fem fokusområden inom forsknings- och utvecklingsverksamheten:

 • Familjeliv
 • Vuxenliv
 • Arbetsliv
 • Senior- och äldreliv
 • Andligt liv

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.