Hälsovårdare (YH), Vasa

info
Examen: Hälsovårdare (YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Vasa

Även som flerformsutbildning!

Mål

Inom hälsovårdarstudierna fördjupar och breddar studerande sin kunskap i hälsofrämjande arbete och speciellt inom hälsovårdararbete bland befolkningen i olika åldrar; skolbarn och unga, familjer som väntar barn, barnfamiljer, arbetsföra och äldre. Utbildningen ger beredskap att arbeta både självständigt och även i multiprofessionella arbetsgrupper. Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Utbildningens innehåll

Studierna till hälsovårdare består av grundstudier och yrkesstudier som består av både teoretiska och kliniska studier samt examensarbete.

I grundstudierna ingår allmänna studier och språk som förbereder studerande inför sitt kommande yrke. Inom yrkesstudierna ingår hälsofrämjande vårdvetenskap och hälsovårdararbete, klinisk vårdvetenskap och biomedicinsk vetenskap. Kurserna genomförs i form av föreläsningar, övningar, egna arbeten, projekt och virtuella studier. Kliniska studier utförs genom kliniskt vård- och hälsovårdararbete både inom primär- och specialsjukvård. I de kliniska studierna ingår också praktiska simulationsövningar i skolans övningsklasser. De kliniska studierna utgör ungefär hälften av studierna.

Inom utbildningen till hälsovårdare gör studerande förutom examensarbetet även ett utvecklingsarbete som omfattar 5 sp.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • Grundstudier 12 sp
  • Yrkesstudier 108 sp
  • Kliniska studier 105 sp
  • Examensarbete 15 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen hälsovårdare (YH), omfattar 240 studiepoäng och tar normalt 4 år i anspråk. Utbildningen ger även sjukskötarexamen (YH).

Inom utbildningen avläggs grundstudierna under de två första läsåren. Yrkesstudierna, som innefattar både teoretiska och kliniska studier (praktik), löper genom hela utbildningstiden. Läroplanen för hälsovårdare är uppbyggd så att kompetenserna för sjukskötarbehörighet fås under de tre första åren och kompetenserna för hälsovårdarbehörighet fås till största delen under det tredje och fjärde året av studierna.

Inom utbildningen till hälsovårdare förbereder grundstudierna den studerande för yrkesområdets teoretiska och praktiska kunskapsbaser medan de teoretiska och kliniska studierna ger en fördjupning och specialisering av det teoretiska och praktiska kunnandet. Kliniska studier, examensarbete och utvecklingsarbete ingår som en naturlig del i utbildningen. En del av de kliniska studierna kan förverkligas i form av simulationsövningar, studiebesök eller verklighetsförankrade projekt. Studerande får härigenom möjlighet att integrera teori med praktik, får insikter i sin kommande yrkesroll och knyta goda kontakter till arbetslivet.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • en plan eller en produkt (t.ex. ett evenemang, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Inom utbildningen till hälsovårdare görs också ett utvecklingsarbete, som omfattar 5 sp.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är hälsovårdaren sakkunnig inom hälsofrämjande vård med fokus på promotiv och preventiv vård. Hälsovårdaren arbetar både självständigt och som sakkunnig i mångprofessionella team med olika ålders grupper t.ex. inom mödra-, barn-, skol- och vuxenhälsovård. Arbetsplatsen efter examen kan vara barn- och mödrarådgivning, skol- eller studerandehälsovård, arbetshälsovård eller hemsjukvård.

Hälsovårdaren har även sjukskötarbehörighet. Sjukskötaren är sakkunnig i frågor som berör hälsa och sjukdom och kan arbeta inom specialsjukvård, primärhälsovård samt i hem eller hemliknande miljöer. Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verk samhetsmiljöer vid sjukhus och inom hemsjukvård.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

  • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra en period kliniska studier utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under de kliniska studieperioderna behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål, goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas.

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forskningssamarbete med olika sjukvårdsorganisationer i regionen.