Bioanalytiker (YH)

info
Examen: Bioanalytiker (YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa

Även som flerformsutbildning!

Yrket som bioanalytiker är stimulerande och mångsidigt. Studerande lär sig under utbildningens gång att handha laboratorieundersökningar från början till slut och att förstå laboratorieundersökningarnas andel i patientens helhetsvård. För att utöva yrket behövs kunskap om människan och om människans biologi, människans sjukdomar, deras diagnostik och vård. Kunskapen hämtas från flera vetenskapsområden såsom cellbiologi, biokemi och människans fysiologi.

Utbildningen har haft antagning vartannat år, antagning 2018!

Studier

Till arbetet hör att utföra provtagningar, att förbereda prov och att göra analyser/patientnära undersökningar med hjälp av apparatur. Dessutom ingår en hel del handarbete som fordrar fingerfärdighet och noggrannhet.

Arbetet innehåller många olika arbetsmoment och kan vara rätt varierande inom olika områden. Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen bioanalytiker (YH), omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år i anspråk. Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som har denna utbildning på svenska. 

De kliniska studierna består av laborationer på yrkeshögskolan och på hälsovårdcentral- och sjukhuslaboratorier. 

Kliniska studier

De kliniska studierna syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap om arbetsmiljön och om arbetsuppgifter inom det egna utbildningsområdet. Under perioden för kliniska studier ges studerade möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och få en djupare insikt i sitt kommande yrke. De kliniska studierna ger också möjlighet för studerande att knyta kontakter till arbetslivet. 

Internationellt samarbete

Utbildningen är med i nordiska och europeiska utbytesprogram. Inom Nordplus samverkar utbildningen med ett nätverk, BioNord, med nordiska högskolor i nätverket.

Inom Erasmus förekommer studerande- och lärarutbyte med högskolor i Belgien och Litauen.

Efter examen

Efter examen kan bioanalytikern arbeta inom olika laboratorier, inom hälsovård, inom offentliga och privata institutioner samt inom forskning och företag.

Examensarbete

Studerande engageras i olika utvecklingsprojekt kopplade till arbetslivet. Detta blir speciellt framträdande i examensarbetet. Examensarbetet är ett verkligt projekt som kan vara ett beställningsarbete från exempelvis ett sjukhuslaboratorium, ett läkemedelsföretag eller forskningslaboratorium. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.