Barnmorska (YH)

info
Examen: Barnmorska (YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 4,5 år 270 studiepoäng
Ort: Vasa

Även som flerformsutbildning!

Mål

Inom barnmorskestudier fördjupar och breddar studerande sina grundkunskaper till att omfatta barnmorskekunskap; mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.

Utbildningens innehåll

Studierna till barnmorska består av grundstudier, teoretiska- och kliniska studier samt examensarbete. Grundstudierna är allmänna studier och språk som förbereder studerande inför sitt kommande yrke. Inom de teoretiska studierna ingår klinisk vårdvetenskap, barnmorske- och biomedicinsk vetenskap. Kliniska studier utförs inom klinisk barnmorskekunskap och klinisk vårdvetenskap.

Utbildningen till barnmorska inkluderar förutom examensarbetet även ett utvecklingsarbete som omfattar 5 sp.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 12 sp
 • Yrkesstudier 108 sp
 • Kliniska studier 135 sp
 • Examensarbete 15 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen barnmorska (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år i anspråk. Utbildningen ger även examen sjukskötare (YH).

Barnmorskans arbete grundar sig på barnmorskekunskap med stöd av kunskap i vård- och biovetenskap. Läroplanen för barnmorskor är uppbyggd så att cirka 180 sp är gemensamma med sjukskötare de tre första åren. Barnmorskestudierna innefattar både teoretiska studier och handledda kliniska studier.

De kliniska studierna omfattar 135 studiepoäng och utförs inom primär- och specialsjukvården och syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om kommande arbetsuppgifter inom utbildningsområdet. Studerande får härigenom möjlighet att omvandla teori till praktik, insikter i sin kommande yrkesroll samt goda kontakter till arbetslivet. De kliniska studierna är delvis förlagda till annan ort än studieorten, minst tolv veckor kliniska studier utförs på annan ort, åtta av dem på universitetssjukhus.

Karriärmöjligheter

Efter examen arbetar barnmorskan på sjukhus inom förlossnings- och gynekologiska enheter eller på hälsovårdscentralernas mödra- och preventivrådgivningar.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är barnmorska och sjukskötare legitimerade yrken. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, innehavaren av barnmorska(YH)- examen och sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket barnmorska och yrket sjukskötare. Examen omfattas av artikel 40, bilaga V.5 och artikel 31 bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en period kliniska studier utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen till barnmorska finns samarbete med flera nordiska och europeiska utbytesprogram:

 • Inom Nordplus samverkar utbildningen med nätverken Nordejordemodern och Freja, där samarbetspartners är högskolor i de nordiska och baltiska länderna.
 • Inom Erasmus förekommer studeranderutbyte med europeiska högskolor i Sverige, Norge, Lettland, Litauen, Belgien, Holland, Spanien, Portugal Grekland och Turkiet.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • en plan eller en produkt (t.ex. ett evenemang, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Inom utbildningen till barnmorska görs också ett utvecklingsarbete, som omfattar 5 sp.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forskningssamarbete med Vasa centralsjukhus, övriga sjukvårdsorganisationer i regionen eller nationella eller internationella forskningslaboratorier.