Social- och hälsovård

Utbildningen utexaminerar sakkunniga för mycket varierande arbetsuppgifter. Det centrala i studierna inom hälsoområdet är starka kontakter till arbetslivet eftersom minst en tredjedel av studierna består av praktik. Både inom social- och hälsovård förverkligas kontakterna till arbetslivet även genom olika projekt och examensarbeten, som förverkligas i samarbete eller som gemensamma projekt med arbetslivet. Studeranden har även möjlighet att avlägga en del av studierna och praktiken utomlands. Studierna är självständiga och således betonas motivationen och ansvaret för de egna studierna.

Arbetslivsfärdigheter inom social- och hälsovård är förutom yrkesmässig kunskap också vilja och förmåga att verka med människor, aktivitet och initiativrikhet, ansvarskännande, tolerans och förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande. Branschen utvecklas fortgående, vilket även kräver vilja att utveckla sig själv och sitt arbete.

Novia erbjuder följande utbildningar inom social- och hälsovård:

Novia erbjuder följande specialiseringsutbildning/fortbildning inom social- och hälsovård:

Novia erbjuder följande utbildning på engelska inom social- och hälsovård:

Alere nyrenoverad fastighet på Brändö i Vasa 2017

Novia och Vasa yrkeshögskola, VAMK utvecklar i samarbete, social- och hälsoutbildning samt tillämpad forskning. Från 2017 kommer samarbetet att erbjuda studerande förutom moderna utrymmen även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningar; för studerande är det en absolut konkurrensfördel när man vill sysselsätta sig i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsmiljöer. Den nyrenoverade fastigheten heter Alere. Campuset i Roparnäs planerar en flytt till Brändö år 2017. Då kommer utbildningen inom social- och hälsovård att bli granne med Novias enhet som undervisar inom teknik och företagsekonomi.

Novia har ca 800 studerande som flyttar till Alere och tillsammans med teknik och företagsekonomistuderande kommer ca 2050 Novia studerande att finnas vid Campus Vasa.