Formgivare (YH), inredningsdesign

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 20.3-3.4.2019

Utbildningen i konst, foto och design består av fyra profileringar; bildkonst, fotografering, grafisk design och inredningsdesign. Redan i ansökningsskedet söker du till en av de fyra profileringarna med respektive examensbenämning: bildkonstnär (YH), medianom (YH)/fotografering, formgivare (YH)/grafisk design eller formgivare (YH)/inredningsdesign. Profileringarna har ett mycket nära samarbete. Du kan till stor del skräddarsy din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser så att du får den utbildning i konst, foto och design som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Studiernas upplägg

Utbildningen inom inredningsdesign är den enda svenskspråkiga, på högskolenivå, inom detta område i Finland. En stor del av studierna är projektbaserad undervisning som ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet.

Att studera inredningsdesign ger dig kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning - du utvecklar din kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Portfoliometodiken används under studietiden som ett stöd för studierna. Studiematerial samlas i portfolier och det samlade materialet används vid gemensamma bedömningar, vid den personliga handledningen samt som hjälp både vid utvärderingen av arbetsprocessen och vid det egna arbetet. Du lär dig presentera dina idéer visuellt, skriftligt och muntligt samt att arbeta i team.

Studerande har också möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för inredningsplanerarare, Inredningsplanerarna SI r.f. (Sisustussuunnittelijat SI ry).

Inom utbildningen betonar vi starkt den familjära stämningen och vi sätter stor vikt vid individuell handledning för varje enskild studerande.

Studiernas innehåll

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel.

I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov, produkter såsom möbler och andra inredningselement, tryckta inredningstextilier etc. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.

Deltagande i mässor och/eller studieresor är ett återkommande inslag för studerande. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas.

Praktik

Under praktikperioden har man möjlighet att fördjupa sig inom ett mer specifikt designområde som stöder den egna profileringen.

Praktiken har studerandena i huvudsak avlagt i Finland men även i ex. Sverige, Danmark, Portugal, Storbritannien, Nya Zeeland och USA.

Under praktikperioden har man arbetat med professionella yrkesutövare, i design- och arkitekturbyråer samt inom designindustrin. Sammanlagt innefattar praktikperioderna 30 studiepoäng motsvarande ca 20 arbetsveckor.

Efter examen

Med examen som formgivare (YH) inom inredningsdesign kan du arbeta som egen företagare eller frilans, på arkitekt- eller inredningsplaneringsbyråer eller inom designindustrin. Arbetsbilden är ofta mycket varierande och innebär alltid samarbete mellan människor och deras behov.

Du kan planera och inreda både privata och offentliga rum men också temporära rum, t.ex. scenografier, mässmontrar och utställningar. Du kan jobba med designtjänster och med kreativa och visuella problemlösningar i olika sammanhang.

Examensarbete

Målet med examensarbetet är att studerande utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Under examensarbetsprocessen får man stöd i form av handledning och seminarier.

Examensarbetet är ett självständigt arbete, som är yrkesinriktat och som syftar till att fördjupa studerandes kunskaper. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara: en produkt/koncept/planeringsarbete, som är ett uppdrag inom eget yrkesområde av utomstående beställare. Till examensarbetet hör till en skriftlig dokumentation och en offentlig presentation.

Internationellt samarbete

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer studerande- och lärarutbyten med högskolor i Portugal, Lettland, Tyskland, Schweiz, Irland och skolor i Norden, Italien och Kina. Deltagande i internationella mässor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningens egen hemsida

Mera information och bildmaterial om olika projekt, aktuell information och examensarbete hittas på utbildningens egen hemsida www.formgivning.fi