Formgivare (YH), inredningsdesign

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid:

Utbildningen i konst, foto och design består av fyra profileringar; bildkonst, fotografering, grafisk design och inredningsdesign. Redan i ansökningsskedet söker du till en av de fyra profileringarna med respektive examensbenämning: bildkonstnär (YH), medianom (YH)/fotografering, formgivare (YH)/grafisk design eller formgivare (YH)/inredningsdesign. Profileringarna har ett mycket nära samarbete. Du kan till stor del skräddarsy din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser så att du får den utbildning i konst, foto och design som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Läroplan 2019 > 

Mål

Studier i inredningsdesign ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Målet med utbildningen är att ge en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess. Studerande utvecklas till professionella formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Utbildningen inom inredningsdesign är den enda svenskspråkiga, på högskolenivå, inom detta område i Finland. En stor del av studierna är projektbaserad undervisning som ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet.

Studiernas innehåll

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel.

I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.

Deltagande i mässor och/eller studieresor är ett återkommande inslag för studerande. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas.

Studerande har också möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för inredningsplanerarare, Inredningsplanerarna SI r.f. (Sisustussuunnittelijat SI ry).

Inom utbildningen betonar vi starkt den familjära stämningen och vi sätter stor vikt vid individuell handledning för varje enskild studerande. Utbildningen finns i Campus Allegro i Jakobstad.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • valfria studier
  • praktik 30 sp
  • examensarbete 15 sp

Grundstudier inkluderar allmänna studier (t.ex. språkstudier) och studier inom kulturområdet, såsom konsthistoria och kulturkunskap. Yrkesstudier innebär branschspecifika kurser där studerande utvecklas professionellt.

Studeranden har totalt 20 veckor praktik under sin studietid, som också kan utföras utomlands. Under praktikperioden har man möjlighet att fördjupa sig inom ett mer specifikt designområde som stöder den egna profileringen. Praktiken har studerandena i huvudsak avlagt i Finland men även i ex. Sverige, Danmark, Portugal, Storbritannien, Nya Zeeland och USA. Under praktikperioden har man arbetat med professionella yrkesutövare, i design- och arkitekturbyråer samt inom designindustrin. Sammanlagt innefattar praktikperioderna 30 studiepoäng motsvarande ca 20 arbetsveckor.
Examensarbetet görs under det sista studieåret.

Karriärmöjligheter

Med examen som formgivare (YH) inom inredningsdesign kan du arbeta som egen företagare eller frilans, på arkitekt- eller inredningsplaneringsbyråer eller inom designindustrin. Arbetsbilden är ofta mycket varierande och innebär alltid samarbete mellan människor och deras behov.

Du kan planera och inreda både privata och offentliga rum men också temporära rum, t.ex. scenografier, mässmontrar och utställningar. Du kan jobba med designtjänster och med kreativa och visuella problemlösningar i olika sammanhang.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Examensarbete

Målet med examensarbetet är att studerande utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Under examensarbetsprocessen får man stöd i form av handledning och seminarier.

Examensarbetet är ett självständigt arbete, som är yrkesinriktat och som syftar till att fördjupa studerandes kunskaper. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara: en produkt/koncept/planeringsarbete, som är ett uppdrag inom eget yrkesområde av utomstående beställare. Till examensarbetet hör till en skriftlig dokumentation och en offentlig presentation.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

  • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra en praktikperiod utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer studerande- och lärarutbyten med högskolor i Portugal, Lettland, Tyskland, Schweiz, Irland och skolor i Norden, Italien och Kina. Deltagande i internationella mässor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningen i formgivning är relativt språkoberoende. De kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i inredningsdesign arbetar branschnära och har samarbetsprojekt med olika uppdragsgivare, såsom företag, institutioner och designbyråer inom branschen.

Praktik och lärdomsprov görs också i samarbete med egen bransch. Lärdomsprovet är ofta ett uppdrag av utomstående beställare.

Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Utexaminerade formgivare kan studera vidare vid t.ex. Aalto-universitetet i Helsingfors, HDK i Göteborg (Högskolan för design och konsthantverk) eller vid Designhögskolan i Umeå.

Utbildningens egen hemsida

Mera information och bildmaterial om olika projekt, aktuell information och examensarbete hittas på utbildningens egen hemsida www.formgivning.fi