Tradenom (YH), informationsbehandling

Utbildningen har inte längre antagning!

Frånvaroanmälan är under första studieåret tillåten endast av lagstadgade orsaker (militär-/civiltjänstgöring, moderskaps-/faderskapsledighet eller egen sjukdom). Om studerande frånvaroanmälde sig för läsåret 2015-2016, kan Novia inte garantera att studierna följande läsår inleds i en nybörjargrupp utan istället som individualiserad undervisning.
Utbildningen i informationsbehandling omfattar 3,5 år och leder till tradenomexamen. Efter avlagd examen innehar utexaminerade praktiska färdigheter att delta i utveckling, förverkligande och användning av en organisations informationstekniska lösningar.

Förverkligandet sker genom projektbaserade och studerandecentrerade inlärningsmetoder. Utbildningens pedagogiska strategi utgår från fyra kvalifikationsområden som är integrerade i utbildningens kurser.

1. Branschkunskaper inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik), t.ex. programutveckling och företagsekonomi

2. Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt (t.ex. kompetensutveckling, livslångt lärande, kreativitet, innovativitet)

3. Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera (t.ex. teamarbete, kundkontakter)

4. Planering, utveckling, förverkligande, drift och uppföljning av hållbara tekniska system och produkter
(genomförande av en produkts livscykel enligt given projektmetod)

Profilering inom branschspecifika kompetenser

 • IKT-projekt

Studerande jobbar med projektmetoder som är ändamålsenliga och aktuella inom IKT-området. Projektarbetet tar sin utgångspunkt i konkreta uppdrag från arbetslivet i regionen och upprepade projektutvecklingsmöten med uppdragsgivarna.

 • Informationssystem

I kurserna används både Windows och Linux-operativsystem med tyngdpunkt på Windows. I programmeringen används C#-, Java- och PHP-programmeringsspråk. Studerande utvecklar webbsajter och applikationer både för webben och för mobila enheter.

 • IKT-infrastruktur

Studerande lär sig administrera, dimensionera och hantera ett företags IT-infrastruktur med virtuella- och standardservrar, arbetsstationer samt trådbundna och trådlösa nätverk.

 • Affärsverksamhet

En IT-tradenom bör förstå principerna för en lönsam och kundorienterad affärsverksamhet. Utbildningen lägger vikt vid kunskaper om företagande och företagsetablering, av den anledningen ingår företagsformer, bokföring och handelsrätt i studierna.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom för de engelska utbildningarna, där undervisningsspråket är engelska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Vid behov kan även delar av kurser/studiehelheter genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningens innehåll

Studiernas centrala ämnesområden:

 • projektledning och arbete i team
 • webbdesign
 • webbutveckling
 • grafisk design
 • digital media
 • e-Business
 • företagsekonomi
 • programmering
 • IT-planering
 • datanätverk

Studiernas uppbyggnad

 • Grundstudier 48 sp
 • Yrkesstudier 105 sp
 • Valfria studier 12 sp
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan den utexaminerade exempelvis arbeta som systemplanerare, programutvecklare, databasexpert, utvecklare av nätverkstjänster och webbtillämpningar, projektchef, programmerare, systemspecialist, IT-stödperson, IT-utbildare eller IT-konsult. I och med att erfarenheten växer, kan yrkesbanan leda till allt mera krävande uppgifter.

Efter avlagd examen innehar man praktiska färdigheter att delta i utveckling, förverkligande och användning av en organisations informationstekniska lösningar. En IT-tradenomexamen ger möjligheter att arbeta som IT-expert inom olika branscher. Utexaminerade kan också bli företagare.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen har man nära samarbete med högskolor i de nordiska och de baltiska länderna.

Samarbete med andra aktörer

Att studera informationsbehandling innebär att man redan från början av studierna deltar i ett team som utför uppdrag till externa aktörer. I projektgruppen kan studerande t.ex. utveckla webbplatser, grafiska produkter, applikationer eller webbutiker. Projektstudierna ger moderna kunskaper inom IT och hur man leder och dokumenterar projekt.