Sjukskötarens förskrivningsrätt, 45 sp

Målgrupp

Legitimerade sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som eller berättigade att verka som sjukskötare. Därtill krävs att den sökande under de senaste fem åren utfört arbete inom området under minst tre år.

Utbildningens innehåll

 • Läkemedelsbehandlingens etiska och juridiska kunskapsbas i vårdarbetet, 5 sp
 • Undersökning av patienten och kliniskt beslutsfattande, 7 sp
 • Förverkligande av det kliniska vårdarbetet, 8 sp
 • Farmakologi och förskrivning av läkemedel, 12 sp
 • Säker läkemedelsvård i patientarbetet, 13 sp

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen hålls under tiden februari 2018 till maj 2019. Studiernas omfattning är 45 sp, 1 sp motsvarar 27 timmars arbete. Utbildningen förverkligas som flerformsutbildning med ca 22 närstudiedagar i Vasa. I regel ordnas närstudierna som två på varandra följande dagar. För att utbildningen ska förverkligas krävs minst 20 deltagare. Utbildningen förverkligas i samarbete med VAMK.

Pris

Deltagaravgiften är 4 900 euro per deltagare, utan moms. Avgiften faktureras i fem rater á 980 euro. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen i enlighet med F 1089/2010.

Annullering

Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostnadsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot debiteras 50 % av utbildningens pris, och annullering efter att utbildningen inletts är 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Anmälan och antagningsförfarande

Anmälan http://www.cllnovia.fi/kurser/visa/426-002003-sjukskotares-forskrivningsratt-tillaggsutbildning-45-sp

Utöver den elektroniska ansökan bör den sökande sända:

 • Kopia av betyg
 • Kopia av arbetsintyg

till adressen Yrkeshögskolan Novia/CLL, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa.

Då utbildningen inleds krävs av dem som antagits till utbildningen att man till utbildningsanordnaren lämnar in

 • Ansvarig läkares förbindelse över handledning i arbete och utvärdering av uppvisad kompetens
 • Arbetsgivarens utlåtande, i vilket det framgår den planerade uppgiftsbeskrivningen i anslutning till rätten att förskriva läkemedel.

Urvalsprov

Urvalsprov ordnas den 1.12 i Vasa, Wolffskavägen 31, byggnanden Alere. I urvalsprovet ingår farmakologi och läkemedelsräkning.

Litteratur

 • Pelkonen O., Ruskoaho H., et al. (toim. 2014): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sidorna 19-110 eller
 • Koulu M. & Mervaala E. toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sidorna 19–114.