Företagsekonomi tre studerande

Flexibelt till Tradenom

Lediga platser
Ja
Pris
HT 100,00 € / VT 100,00 €
Anmälningstid
29.5.2023 08:00 - 31.5.2024 23:59
Omfattning
49 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
11.6.2023 - 31.7.2024

Siktar du på att bli tradenom men önskar en mer flexibel lösning att ta dig i mål? Flexibelt till tradenom med start hösten 2023 är kanske det du söker!

Här erbjuder vi: 

SNABBA OCH FLEXIBLA STUDIER PÅ DISTANS VIA ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN

Du kan börja på genast, via Öppna Yrkeshögskolan, och läsa de moduler du behöver. 
Du hittar närmare information om kurser vi erbjuder under läsåret 2023-2024 och tidtabeller nedan.
Efter minst 30 avlagda studiepoäng kan du söka in via separat antagning för examensstudier eller välja att studera vidare inom Öppna YH.

Om du bara vill fortbilda dig genom att läsa separata kurser går det också bra.

Studieupplägget för tradenomexamen:
För tradenomexamen krävs 210 studiepoäng. Dessa består av grundstudier, yrkesstudier och inriktade yrkesstudier. Dessutom ska man också ha praktik, valfria studier, forsknings- och utvecklingsmetoder samt ett examensarbete.

Vi tar tillvara tidigade studier och erfarenhet:
Inom utbildningen flexibelt till tradenom kan vi ta till vara det mesta av dina tidigare studier och relevant arbetserfarenhet samt omsätta det i studiepoäng. Vi gör en individuell studieplan för dig beroende på vad du redan studerat och vad du har för arbetserfarenhet. Vi validerar tidigare studier så att du inte behöver gå hela kurser i ämnen du redan behärskar. Det betyder att du kan förkorta din studietid om du har mycket studier och erfarenhet bakom dig.

Du kan välja att fördjupa dig inom ekonomiledning eller kommunikation.
Kurserna inom inriktade studierna kräver dock förkunskaper från grund- och yrkesstudier för att kunna ta till sig kursinnehållet. Relevant arbetserfarenhet eller tidigare studier räknas också som förkunskaper.

Avgift:
100 euro per termin.

Frågor kring studierna kan riktas till anna.stenman2@novia.fi

____________________________________________________________________

Kurser våren 2024 

(kurser som erbjudits hösten 2023 hittar du längre ned på sidan)

 

Självstudiekurser

Introduktion till högskolestudier,  1 sp
FEK22TB01-3006

Kursansvarig:
Anna-Lena Berglund

Mål:
Studerande

 • känner till sin egen högskola, sin bransch och reflekterar över sina karriärmöjligheter
 • besitter de studiefärdigheter som krävs för studier vid högskola
 • inser sin roll som studerande samt kan arbeta i team med andra

 Innehåll:

 • högskolans olika tjänster
 • studieteknik
 • branschkännedom och personliga karriärmål
 • teambuilding

 

Projekthantering,  3 sp
FEK23TB02-3001 

Kursansvarig:
Rolf Gammals

Mål:
Studerande

 • vet hur man planerar, genomför, rapporterar, presenterar och utvärderar projekt
 • kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
 • förstår betydelsen av att man delar kunskap inom projektgruppen
 • kan utföra en riskanalys och uppgöra en åtgärdsplan
 • tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt

Innehåll:

 • projektrelaterad terminologi
 • projektmodeller och agila metoder
 • verktyg inom projektplanering
 • projektdokumentation

 

 

IT-verktyg,  5 sp
FEK23TB03-3001

Kursansvarig:
Rolf Gammals

Mål:

 • känner till Novias IT-tjänster
 • har förståelse för data- och informationssäkerhet
 • kan använda textbehandlingsprogam
 • kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
 • kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
 • har förståelse för databashantering

Innehåll:

 • Novias IT-tjänster och nätverk
 • data- och informationssäkerhet
 • textbehandlingsprogram
 • kalkylprogram
 • presentationsprogram
 • databaser

 

 

Ekonomi och företagsamhet,  5 sp
FEK22AK01-3005

Kursansvarig:
Thomas Sabel

Mål:
Studerande

 • förstår innebörden i begreppet företagsamhet
 • förstår betydelsen av entreprenörsanda och intraprenörsanda som en
  drivkraft i företagsekonomin
 • känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland
 • kan utforma en affärsidé och en affärsplan
 • kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling
 • kan sätta sig in i risker förknippade med företagande
 • kan koppla hållbarhet till affärsutveckling

Innehåll: 

 • affärsidé och affärsplan
 • vision, mission och strategi
 • företagande som yrke
 • grunda företag
 • företagets finansiering och administration
 • stödtjänster vid etablering
 • att välja bolagsform
 • risker och möjligheter
 • verktyg för affärsutveckling

 

Marknadsföringens grunder,  5 sp
FEK22AK02-3004

Kursansvarig:
Kim Friman 

Mål:
Studerande

 • känner till marknadsföringens grundbegrepp
 • förstår betydelsen av och kan tillämpa ett kundorienterat synsätt i
  företaget eller organisationen
 • har grundläggande kunskap om och kan analysera kundens
  köpbeteende
 • kan utforma en enklare marknadsföringsplan och kan förverkliga den
  med hjälp av marknadsföringens konkurrensmedel
 • förstår kopplingen mellan CSR och företagets marknadsföring

 Innehåll:

 • marknadsföringens grundbegrepp
 • kundens köpbeteende
 • kundorienterat synsätt
 • marknadsföringsplan
 • CSR i marknadsföringen

 

Att leda kundrelationer, 5 sp
FEK22AK04-3005

Kursansvarig:
Kajsa From

Mål:
Studerande

 • vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
 • kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
 • förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
 • kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

 Innehåll:

 • kundresan
 • personas
 • relationsmarknadsföring
 • inbound marketing, content marketing
 • nyckelkunder
 • kundlönsamhet
 • kundtillfredsställelse
 • CRM

Förkunskapskrav: 
Marknadsföringens grunder

 

Forsknings- och utvecklingsmetoder, 5 sp
FEK22TB04-3001

Kursansvarig:
Annemari Andrésen

Mål:
Studerande

 • förstår och kan tillämpa forskningsprocessens olika steg
 • kan använda lämplig forsknings- och utvecklingsmetod
 • kan skriva vetenskaplig text
 • kan kritiskt välja ut källor och lär sig hur man skriver vetenskaplig text
 • kan sammanställa en forskningsplan

Innehåll:

 • forskningsprocessen
 • kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • alternativa forskningsmetoder
 • utvecklingsmetoder
 • informationssökning
 • vetenskapligt skrivande
   

 

Svenska för affärslivet 3 sp
FEK22KO01-3007

Kursansvarig:
Ellinor Granholm

Tidpunkt:
online tisdagar v 2-10 (ej v9) kl. 16.15-17.45

Mål:
Studerande

 • kan kommunicera muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
 • känner till processen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
 • kan söka information och rapportera enligt reglerna för standarduppställning

Innehåll:

 • mottagarvänligt skrivande genom att beakta språkråd och språkriktighet
 • klarspråk
 • muntlig kommunikation och muntliga presentationer
 • Novias krav på vetenskapligt skrivande

 

Intern redovisning och budgetering, 5 sp
FEK22FFO04-3005

Kursansvarig: Johan Back, johan.back@novia.fi

Tidpunkt:
online måndagar v 11-21 kl. 16.15-17.45

Mål:
Studerande

 • förstår interna redovisningens roll i ekonomiplaneringen
 • kan uppgöra grundläggande lönsamhetskalkyler
 • känner till principer för prissättningskalkyler
 • förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen
 • kan uppgöra och analysera resultat-, likviditets- och balansbudget

Innehåll: 

 • lönsamhetskalkyler
 • täckningsbidragskalkyl
 • resultatdiagram (nollpunktsanalys)
 • lageromsättning
 • prissättning
 • resultat-, likviditets- och balansbudget samt kopplingen mellan dessa

 

 Inriktningen Digital marknadsföring och försäljning:
 

Försäljning och säljstyrning, 5 sp
FEK22ÅDM02-3002

Kursansvarig:
Kim Friman

Tidpunkt:
online onsdagar v 3-12 kl. 16.15-17.45

Mål:
Studerande

 • kan struktur, ledning och kvalitetssäkring inom försäljning
 • kan säljtekniker och vet hur man avslutar en affär
 • kan sätta upp mål, följa upp och motivera
 • känner till grunderna i kundbeteende och hur det kan anpassas för att öka försäljningen
 • känner till säljsystematik och kan anpassa det i praktiken

Innehåll:

 • de nio punkterna för att organisera försäljning
 • kommunikationsfärdigheter inom försäljning
 • ledning av individer och team inom försäljning
 • beteende och MAVA-processen

Förkunskaper:
Marknadsföringens grunder

 

Utveckling av en lönsam nätbutik, 5 sp
FEK22ÅFD05-3002

Kursansvarig:
Kim Friman

Tidpunkt:
online onsdagar v 14-22 kl. 16.15-17.45

Mål:
Studerande

 • känner till de vanligaste plattformerna för nätbutiker samt deras styrkor och svagheter
 • behärskar systemet för en nätbutik och har en förståelse för hur den implementeras
 • behärskar principerna för hur man optimerar en nätbutik med fokus på ökad försäljning
 • kan analytiken för en nätbutik, kan dra slutsatser på basis av data och konsultera en uppdragsgivare

Innehåll:

 • nätbutiksplattform
 • lönsamhet inom online detaljhandel
 • uppdrag inom näthandel

Förkunskaper:
Marknadsföringens grunder

 

Inriktningen Ekonomiförvaltning:
 

Bokslutsanalys, 5 sp 
FEKÅ19EG02-3004

Kursansvarig:
Jörgen Strid

Tidpunkt:
online torsdagar v 3-12 kl 16.15-17.45

Mål:
Studerande

 • förstår betydelsen av att justera bokslutsrapporter.
 • kan utföra ändamålsenliga nyckeltalsanalyser.
 • kan uppgöra en finansieringsanalys och tolka dess information.
 • känner till tekniker för företagsvärdering.

Förkunskaper:
Affärsredovisningens grunder, Internredovisning och budgetering

 

Financial Management and Reporting, 5 sp
FEKÅ19EG03-3004

Kursansvarig:
Suzana Tavares Heikkilä

Tidpunkt:
online torsdagar v 14-22 kl 16.15-17.45

Kursspråk:
engelska

Innehåll:
The Student

 • understands the function of corporate governance and compliance.
 • understands the importance of financial reporting in the decision-making process.
 • is able to develop and use key measures in order to analyse and improve the operations of a company.
 • understands and can analyze risk management processes.

Förkunskaper:
Affärsredovisningens grunder, Internredovisning och budgetering

                                                                                                                                             

Kurser som erbjudits hösten 2023:

Självstudiekurser

Introduktion till högskolestudier, 1 sp 
Projekthantering, 3 sp 
IT-verktyg, 5 sp
Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 
Marknadsföringens grunder, 5 sp 
Att leda kundrelationer, 5 sp 

__________________________________________________

Inriktningen Digital marknadsföring och försäljning:

Marknadsföring i en digital omgivning, 5 sp 
Data, analys och automation, 5 sp

__________________________________________________________

Inriktningen Ekonomiförvaltning:

Fördjupad affärsredovisning, 5 sp
Företagsbeskattning och bokslutsplanering, 5 sp
Verksamhetsgranskning och revision, 5 sp eller granskning och revision och rapportera resultatet skriftligt och muntligt.