Bioekonomi, 30 sp

Yrkeshögskolan Novia Campus Raseborg ordnar i samarbete med HAMK och Helsingfors universitet en specialiseringsutbildning inom bioekonomi läsåret 2019. Specialiseringsutbildningen genomförs i ett nationellt nätverk som koordineras av regionala styrgrupper.

Utbildningens målsättning

Bioekonomisektorn i Finland och övriga länder växer kraftigt. Traditionella användningsformer utvecklas med hjälp av nya samarbetsformer och produkter. För denna utvecklingsverksamhet finns nu ett stort behov av experter och företagare som behärskar användning, förädling, försäljning och export av biomassor. Den nya specialiseringsutbildningen inom bioekonomi erbjuder kunskaper inom detta. Åtta yrkeshögskolor och två universitet har tillsammans planerat innehållet i utbildningen.

Inom bioekonomin strävar man efter ett minskat beroende av fossila råvaror och man vill stoppa den pågående utarmningen av ekosystemen. Specialiseringsutbildningen strävar efter en fördjupning av kunskaperna och ett utökat expertkunnande med en utbildning baserad på forsknings- och utvecklingsverksamheten inom universitetet och högskolor. Ett nära samarbete med näringslivet är viktigt inom specialiseringsutbildningen.

Utbildningen ger kunskaper om potentialen i biomassaflöden samt produktion av tjänster och biprodukter. Cirkulär ekonomi och digitaliseringstrender lyfts också fram. Utbildningen ger färdigheter att identifiera, utvärdera och utveckla nya tjänster och produkter inom bioekonomin med hjälp av en handledd innovationsprocess.

Utbildningens målgrupp

Målgruppen är personer som jobbar eller kommer att börja jobba inom bioekonomibranscherna. Du kan arbeta i ett företag inom bioekonomibranscherna, som företagare, rådgivnings- eller intressebevakare, som yrkesutbildare eller lärare, inom den offentliga förvaltningen eller stå i beredskap att starta eget företag inom bioproduktion och råvaruanskaffning. Sökande bör ha lämplig utbildning inom lant- eller skogsbruk, en utbildning inom naturresurs- eller naturvetenskapligt område alternativt en utbildning inom teknik eller annan för bioekonomiområdet lämpad yrkeshögskole- eller universitetsexamen bakom sig.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 30 studiepoäng och förverkligas genom 20 studiepoäng gemensamma studier och 10 studiepoäng individuella profileringsstudier. Studierna planeras individuellt enligt studerandes yrkesprofil, intressen och behov. Studierna inleds gemensamt 24.1.2019 för studerande från Novia, HAMK och Helsingfors universitet. Via Novia kan sju studerande antas. Undervisningsspråket är svenska, finska och engelska.

Utbildningens målsättning är att den som gått utbildningen:

 • Kan identifiera, utvärdera och utveckla nya bioekonomitjänster och -produkter
 • Vet potentialen i biomassaflöden och biflöden, kan ta i beaktande cirkulär ekonomi och digitaliseringstrender i branschen
 • Kan nätverka lokalt, nationellt och internationellt tillsammans med andra inom branschen
 • Kan leda innovationsprocesser
 • Kan ta i beaktande bioekonomins samhälleliga, ekologiska, kulturella och sociala effekter
 • Känner till hållbarhetsaspekter och lagstiftningen kring biomassaproduktion

Projektportfoliostudier

Under utbildningens gång samlar den studerande sin kunskap från de olika kurserna i en projektportfolio. Projektportfolion utgår från ett eget innovationsprojekt som ska relatera till ett arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt. Under studierna planerar man och genomför det egna innovationsprojektet, slutför, rapporterar och presenterar projektet under handledning av en lärare från Novia. 

Kursutbud för specialiseringsstudier inom bioekonomi under 2019

Kurser vid Novia:

 • Natural Resource Economics 5 sp
 • Bioeconomy Innovations 6 sp
 • GIS 3 sp
 • Naturturism och viltbruk 5 sp
 • Cirkulär ekonomi 5 sp
 • Sustainable Coastal Management 6 sp
 • Participatory Processes and Conflict Management 5 sp
 • International Agriculture 3 sp
 • International Forestry 3 sp

Här hittar du beskrivningar av kurserna vid Yrkeshögskolan Novia.

Kurser vid Hamk:

 • Biotalouden innovaatiot ja yritystalous 5 sp
 • Palvelut ja tuotteistaminen biotalouden arvoketjussa 5 sp
 • Biomassat ja tuotantoprosessit 5 sp
 • Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi 5 sp
 • Digitalisaatio muutosvoimana 5 sp

Kurser vid Helsingfors universitet, i Vik:

 • Bioenergiaketjut 5 sp
 • Kestävä ruoantuotanto 5 sp
 • Kiertotalous 5 sp
 • Ympäristötaloustieteen perusteet 3 sp
 • Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 sp
 • Elintarvikekemian perusteet 5 sp
 • Funktionaaliset elintarvikkeet 5 sp
 • Elintarvikkeiden makrokomponenttien kemia 5 sp
 • Elintarvikelainsäädäntö ja –valvonta 5 sp
 • Johdon laskentatoimi 5 sp
 • Rahoituksen suunnittelu ja johtaminen 5 sp
 • Cost-benefit analysis 5 sp

Studiernas uppbyggnad

Varje studerande gör en egen personlig utbildningsplan som bestämmer andelen närstudier och studier i flerform. Närstudiedagarna varierar beroende på vilka kurser som väljs. Kurserna ordnas i Tavastehus (HAMK), Helsingfors (Helsingfors universitet, Campus Vik) och vid Novias campus i Raseborg.

Den gemensamma kursstarten sker i Tavastehus 24.1.2019. Närmare program meddelas skilt till de antagna.

Utbildningens  kostnad

Utbildningen kostar 900 euro (moms 0 %). Avgiften kan betalas i två rater, en på våren och en på hösten. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Ansökan 15.11.2018-4.1.2019 

Ansök under tiden 15.11.2018-4.1.2019.  Här kan du söka till utbildningen.

Studierna inleds 24.1.2019 med gemensam kursstart i Tavastehus tillsammans med studerande från Novia, HAMK och Helsingfors universitet. Via Novia kan sju studerande antas.

Antagningsgrunder

Universitets- eller yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk, naturresursförvaltning, naturvetenskaper, teknik eller annan lämplig utbildning inom bioekonomiområdet. Antagning sker på basen av en fritt formulerad ansökan där man skall beskriva

 • sin egen kunskapsbakgrund och kunskapsbehov
 • specialiseringsutbildningens nytta för den egna yrkesutvecklingen eller arbetsplatsens eller företagets utveckling
 • hur arbetsgivaren förbinder sig till projektstudiernas utvecklings- eller innovationsprojekt


Den regionala styrgruppen behandlar ansökningarna och beslutar om att förorda antagning. Antagningen i Novia godkänns av rektor. Du får veta om du antagits senast 18.1.2019.

Utbildningen förverkligas i samarbete med HAMK och Helsingfors universitet  som en del av det nationella nätverket i samarbete med tio övriga anordnare.

 

HY LB01 LogoFP FI B3 BW 2

logooffset2 HAMK yhdistelma vari 72 sahkoiseen mediaan 2