Sjukskötares förskrivningsrätt, 45 sp

Målgrupp

Legitimerade sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som eller berättigade att verka som sjukskötare. Därtill krävs att den sökande under de senaste fem åren utfört arbete inom området under minst tre år.

Utbildningens innehåll

 • Läkemedelsbehandlingens etiska och juridiska kunskapsbas i vårdarbetet, 5 sp
 • Undersökning av patienten och kliniskt beslutsfattande, 7 sp
 • Förverkligande av det kliniska vårdarbetet, 8 sp
 • Farmakologi och förskrivning av läkemedel, 12 sp
 • Säker läkemedelsvård i patientarbetet, 13 sp

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen hålls under tiden september 2019 till december 2020. Start 29.8.19. Studiernas omfattning är 45 sp, 1 sp motsvarar 27 timmars arbete. Utbildningen förverkligas som flerformsutbildning med ca 22 närstudiedagar i Vasa. I regel ordnas närstudierna som två på varandra följande dagar. För att utbildningen ska förverkligas krävs minst 20 deltagare. Utbildningen förverkligas i samarbete med VAMK. En del av studierna går på finska.

Pris

Deltagaravgiften är 4 900 euro per deltagare, utan moms. Avgiften kan faktureras i fem rater á 980 euro. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen i enlighet med F 1089/2010.

Annullering

Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostnadsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot debiteras 50 % av utbildningens pris, och annullering efter att utbildningen inletts är 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Ersättning för utbildning

Enligt § 60 , Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen nummer 1294/2018 kan en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral på kalkylmässiga grunder betalas ersättningar av statsmedel för kostnaderna för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt.

Ersättningsbeloppet baserar sig på antalet personer som fått begränsad förskrivningsrätt och den ersättning som bestämts för utbildningen.

Anmälan och antagningsförfarande

Anmälan: https://network.novia.fi/Events/70/Apply  Sista anmälningsdag är förlängd till 2.8. Vi kommer att starta med de anmälningar vi redan fått in men det ryms ännu med några till.

Utöver den elektroniska ansökan bör den sökande sända:

 • Kopia av betyg
 • Kopia av arbetsintyg

till adressen Yrkeshögskolan Novia/CLL, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa.

Då utbildningen inleds krävs av dem som antagits till utbildningen att man till utbildningsanordnaren lämnar in

 • Ansvarig läkares förbindelse över handledning i arbete och utvärdering av uppvisad kompetens
 • Arbetsgivarens utlåtande, i vilket det framgår den planerade uppgiftsbeskrivningen i anslutning till rätten att förskriva läkemedel.

Urvalsprov

Urvalsprov ordnas 13.8.2019 kl. 12-15 i Vasa, Wolffskavägen 31, Alere. I urvalsprovet ingår farmakologi och läkemedelsräkning.

Litteratur

 • Pelkonen O., Ruskoaho H., et al. (toim. 2014): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sidorna 19-110  eller
 • Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sidorna 9–130 ( nyaste upplagan)
 • Alternativ litteratur: Koulu M. & Mervaala E. toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sidorna 19–114.