Arbetsledning inom bygg, 150 sp

Utbildningen i arbetsledning inom byggnadsbranschen är en utbildning vid Novia, där man kan avlägga olika studiehelheter upp till 150 studiepoäng (sp) under 2,5 års tid.

Målgrupp

Målgruppen är personer som redan är verksamma i byggbranschen och saknar kompetenser eller examen för arbetsledning, byggmästare (YH). Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av byggande och kan tillgodogöra sig kompetenser som behövs för arbetsledning, alternativt om man har en högskoleexamen men saknar fack- eller arbetslivskompetens från byggbranschen i Finland.

Innehåll

Utbildningen fördelar sig på 2,5 år och innehåller 10 studiehelheter. En del kurser förutsätter att sökande har tillräckliga förkunskaper, vilka fås genom att avlägga grundkurser som ingår i de första studiehelheterna. Utbildningen följer i stort sett läroplanen för byggmästare, innehållet i fackkurser kan variera och anpassas enligt utvecklingen i byggbranschen och dess behov. Om du senare ansöker om att bli antagen som examensstuderande räknas dessa prestationer till godo enligt läroplan för byggmästare (YH) vid Novia.

Inledande studiehelhet

1. Digitala verktyg och byggnadsekonomi, ca 15 sp
2. Geoteknik och infrabyggande, ca 15 sp

Följande års studiehelheter (våren 2020–hösten 2021)

  • Byggnadsfysik, konstruktionsteknik, produktionsstyrning, kommunalteknik samt produktionsmetoder och –teknik, inklusive eget utvecklingsprojekt.

Studiernas uppbyggnad

Studierna genomförs som skilda studiehelheter. Studierna utförs som flerformsstudier med ca 4 h kontaktundervisning/sp. Resten av studierna genomförs som självstudier med stöd av material som ges via studieplattformen. Närstudier ordnas som heldagsstudier i Vasa fredag-lördag ca 1 gång/3–4 veckor, med början i september 2019. Utöver dessa dagar ges handledning på distans. Utbildningen är avgiftsfri och ger inte rätt till studiesociala förmåner.

Undervisningsspråk

Utbildningen är på svenska. Litteratur och övrigt material samt vissa föreläsningar och kurser kan ges på finska. I utbildningen ingår också språkkurser.

Ansökan

Deltagarantal 40 platser. Branscherfarenhet, behov, motivation och studievana prioriteras. Urval sker på basen av intervju. Ansökan till den första helheten pågick 1–17.3. Antagna meddelas per e-post och mottagande av studieplats bekräftas före 20.5. 

Tilläggsansökan ordnas 21-24.5. De som ansöker via tilläggsansökan kallas per e-post till intervju måndag 3.6 efter kl. 16. Närmare information skickas ut i samband med kallelsen. Ansökan till utbildningen görs via webbansökan på www.cllnovia.fi/kurser.

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.