Avgiftsbelagda tjänster

 

Anhållan om förlängning av studietiden    50 €
Anhållan om förnyad studierätt  50 €

 

 Avgift för förlust av studierätten

Om en studerande har gått miste om sin studierätt på grund av att han eller hon har försummat sin i 29 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan. Om den studerande ansöker om extra tid för att slutföra studierna enligt 32 § i den lagen, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan (F 1440/2014).

Prislista för nya betygsavskrifter

Yrkeshögskolan kan vid behov ge ut bestyrkta kopior av förkomna betygsdokument (examensbetyg och dess bilagor) för att ersätta de ursprungliga handlingarna samt andra dokument som hänför sig till studierna.

Examensbetyget i sin helhet (inkl. bilagor sv./eng.)  30 €
Examensbetyg (sv./eng.) (exkl. bilagor sv./eng.)  20 €
Betygsbilaga/Transcript of Records  5 €
Diploma Supplement  5 €
Kopiering och bestyrkande av examensbetyg/bilagor  1 €/sida
Äldre betyg (som inte är arkiverade i elektronisk form)  50 €
Studieregisterutdrag/-intyg (efter examen/avbrott)  10 € (*)
Äldre läroplaner  15 €
Enskilda kursbeskrivningar  10 €
Behandlingsavgift   5 €

 

Bestyrkta kopior av betyg och bilagor ges ut på både svenska och engelska – eller enbart på svenska – i enlighet med språket/språken i de ursprungliga handlingarna. Översättningen görs inte i efterhand. Priset är detsamma oberoende av språk.

De dokument som innehåller personuppgifter skickas som rekommenderade brev ifall de inte avhämtas.

(*) Till studerande vars studierätt nyss har upphört men som inte har avlagt examen, sänds ett bestyrkt studieregisterutdrag avgiftsfritt. Avgiftsbelagda är däremot studieregisterutdrag som begärs senare - efter examen eller avbrott.

Närmare information om betygsavskrifter ger:
  • Priset inkluderar bestyrkta dokument/kopior, moms 0 %.
  • Leveranstiden är ca två veckor.
  • Om dokumenten/kopiorna avhämtas, bör en begäran/överenskommelse göras på förhand och personbevis uppvisas i samband med avhämtningen. Då dokumenten/ kopiorna avhämtas av ett ombud bör en fullmakt uppvisas.
  • Om dokumenten/kopiorna levereras till annan part än till beställaren bör en fullmakt inlämnas samt information om faktureringsadress uppges.
  • Dokumenten/kopiorna levereras inte som e-post eller fax av säkerhetsskäl.
  • Lagstiftning gällande avgifter för utlämnande av handling: Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet, L495/2005, 34 §.