Urvalsprov 2020 på campus 23-25.6

Antagningsservice dejourerar alla tre urvalsprovsdagarna kl. 7.30-17 på telefon (06) 328 5555.

Se checklista över vad du ska ta med dig till provet här >

Antagning av studerande på basis av YH-urvalsprovet arrangeras i två steg

Det första skedet av provet arrangerades 4.6 som ett digitalt prov på distans.
Det andra skedet av provet arrangeras 23-25.6 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet.

YH-urvalsprovets andra skede 23-25.6.2020

De sökande som har fått flest poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet. 

Den 16.6 sänder yrkeshögskolorna per e-post kallelse till det andra skedet. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6, onsdag 24.6 eller torsdag 25.6. Den 18.6 sänds också per e-post en identifierare som behövs vid urvalsprovstillfället.

Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten. Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar. I provets både första och andra steg testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

 

Följ sidan yrkeshögskolestudier.fi för den mest aktuella informationen här >

Med den OID-kod som du fick i samband med att du gjorde ansökan kan du kontrollera ditt resultat av YH-urvalsprovets första skede här >

YH-urvalsprov 2020 tidtabell

Information om hur situationen med coronaviruset påverkar högskolornas studerandeurval hittar du på studieinfo.fi

Hurdan är tidtabell för student/studerandeantagningen?

 • 27.5 Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast detta datum.
 • 1.6 Urvalsprovskallelse till första skedet av provet
 • 4.6 Urvalsprovets första steg
 • Veckan som inleds med 15.6, urvalsprovskallelse till andra skedet av provet
 • 23-25.6 Urvalsprovets andra steg
 • 15.7 För övriga antagningar än betygsantagningar får du meddelande om resultatet senast detta datum.
 • 22.7 kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.
 • 3.8 kl. 15.00 Efter detta datum kan du inte längre antas från en eventuell reservplats.
 • Studierna inleds vid Novia 31.8

Urvalsprov på campus 23-25.6

Novia håller urvalsprov i Vasa, Raseborg och Åbo.

Novia håller urvalsprov på följande campus

Ifall du får kallelse till urvalsprovets andra skede hittar du din personliga ankomsttid och vilken ingång du ska komma till i din personliga kallelse som skickas per e-post 16.6. I kallelsebrevet finns också annan viktig information om urvalsprovet. Det är viktigt att läsa anvisningarna noggrant och vara på rätt ställe utanför campuset vid rätt klockslag.

Checklista inför urvalsprovet

Checklista för sökande till urvalsprov

Ta med dig

 • identifieraren
 • ett giltigt officiellt fotoförsett identitetsbevis
 • en bärbar dator och strömkabeln till din dator
 • en trådbunden datormus, om du vill (trådlös utrustning får inte tas med)
 • en penna

 

Lämna hemma apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex.:

 • Smartklockor
 • Aktivitetsarmband
 • Datormöss
 • Tangentbord

Urvalsprovet kan inte utföras på en telefon eller en pekplatta.

Till utrymmet får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till YH-urvalsprovet.

Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet.

Följande identitetsbevis godkänns

 1. ett fotoförsett identitetsbevis (pass eller ett finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen)
 2. ett finländskt körkort
 3. ett fotoförsett FPA-kort
 4. ett fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#andraskede

Anvisningar för den som anländer till provet

 • Kom till den ingång, dag och ankomsttid som angetts i din kallelse. Ta med din egen bärbara dator och ett officiellt identitetsbevis. Ta också med urvalsprovskallelsen, så att du kan kontrollera uppgifterna om provplatsen. Dukommer att få ett e-postmeddelande med en QR-kod 18.6, ta med dig den.
 • Ta inte med dig något onödigt till provet. Lämna t.ex. din smartklocka hemma.
 • Vänta en bit bort från byggnaden om du anländer tidigt. Kom ihåg säkerhetsavståndet på två meter om en kö bildas utomhus.
 • Utanför provutrymmet kontrolleras identitetsbeviset.
 • I provutrymmet kommer sökande att visas till en sittplats där ett säkerhetsavstånd på två meter har beaktats.
 • Den egna telefonen ska stängas av helt och läggas synligt på bordet. Ta fram din bärbara dator och följ övervakarens anvisningar.

Urvalsprov och förebyggande av smitta

 • Vid ankomsten till Novia kommer du att få ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Du ska ha på dig den under hela tiden som du vistas i yrkeshögskolans utrymmen.
 • Förbered dig genom att se på filmen gällande hur man tar på och av sig ett kirurgiskt mun- och nässkydd
 • Du kommer väl ihåg att iaktta ett tryggt avstånd till andra även under resan till urvalsprovet. Om du önskar kan du även använda ett eget mun-och nässkydd samt handskar under resan.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
 • Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta händerna.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.
 • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast. Om du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i händerna.
 • Städningen har intensifierats i provutrymmena.
 • I alla byggnader där urvalsprov ordnas finns en första hjälpen ansvarsperson.

Gör så här om du varit sjuk före urvalsprovet

Du kan delta i urvalsprovet om det har gått två veckor sedan symtomen började och du har varit symtomfri i minst två dygn.

Gör så här om du insjuknar

Om du är sjuk, även om symtomen är lindriga, kan du inte delta i urvalsprovet. Symtomen på coronavirus är varierande. Det går inte att avgöra om en luftvägsinfektion har orsakats av coronaviruset eller av ett annat virus eller en bakterie enbart utifrån symtomen. Om du misstänker coronavirus, gör en bedömning av symtomen i tjänsten Omaolo eller kontakta hälsovården per telefon. De hänvisar dig vid behov vidare till testning.

Gör så här om du insjuknar efter provet

Kontakta din egen hälsocentral och kom ihåg att berätta att du har varit på urvalsprov.

Gör så här om du hör till en riskgrupp

Om du hör till en riskgrupp, diskutera deltagandet i urvalsprovet med din behandlande läkare. 

Läs mera på THL's websida

I provutrymmen är säkerhetsavståndet två meter mellan platserna. Kirurgiska mun- och nässkydd används både av personal och sökande under urvalsprovet.