Ansökan om överflyttning

Med överflyttande studerande avses en studerande som ansöker om att överflytta sin studierätt från

  • en annan högskola (inom samma eller en närliggande utbildning) till Yrkeshögskolan Novia eller
  • inom yrkeshögskolan från en utbildning/inriktning så att examensbenämningen, som fogas till målexamen, ändras.

Den sökande bör observera att studietiden räknas från det datum då studerande skrev in sig vid sin ursprungliga högskola/utbildning/inriktning. Studietiden förlängs inte om överflyttning beviljas (förutom om den nya utbildningens studietid är längre än den tidigare utbildningens). Observera också att studietiden kan bli kortare om sökande byter från en längre utbildning till en kortare. 

 Antagningsgrunder

 Av den sökande förutsätts följande;

  • har en ikraftvarande studierätt vid en högskola i Finland
  • har varit närvaroanmäld minst ett läsår/två terminer vid den sändande högskolan/utbildningen/inriktningen
  • har tillräckligt med studierättstid kvar för att kunna avlägga en examen under den resterande studierättstiden. (En överflyttande studerande bör observera att studierätten inte förlängs vid en överflyttning. Studierättstiden inklusive närvaro-/frånvaroanmälningar räknas från den tidpunkt då studerande tagit emot studieplatsen vid den sändande högskolan/utbildningen).
  • att de avlagda studierna lämpar sig för den utbildning/inriktning som man söker till vid Novia
  • har avancerat målmedvetet i sina tidigare studier

Mottagande utbildning bedömer om det finns lediga studieplatser och/eller tillräcklig tillgång till praktikplatser.

Om antalet sökande överstiger antalet lediga studieplatser rangordnas sökande enligt;

1. Ovägt medeltal av vitsorden på studieprestationsutdraget
2. Antalet avlagda studiepoäng 

Ansökan och ansökningstid

Ansökan om överflyttning pågår under tiden 1–15.5 (för studier som inleds på hösten) och ansökan sker via Studieinfo.fi.

Bilagor som bifogas ansökan;

  • ett studieintyg (intyget ska innehålla uppgifter om när studierna inletts samt eventuella frånvaroterminer)
  • ett studieprestationsutdrag ur vilket antalet avlagda studiepoäng framkommer
  • en förteckning över prestationer som inte införts i studieregistret (avlagda studiepoäng som inte ännu registrerats i studieregistret vid tidpunkten för ansökan samt pågående kurser kan klargöras i separat bilaga).

Bilagorna laddas upp i ansökningsblanketten senast 15.5 kl. 15.00. 

Antagning

Resultatet i ansökan delges senast  30.6.

Studieplatsen tas emot via Min Studieinfo-tjänst senast 31.7 kl. 15.00. Samtidigt görs läsårsanmälan via tjänsten. (Om studieplatsen inte mottas inom utsatt tid annulleras platsen). En studerande som antagits via ansökan om överflyttning bör närvaroanmäla sig det första läsåret efter överflyttningen.

När en överflyttande studerande tar emot den nya studierätten förlorar han/hon studierätten vid den sändande högskolan/utbildningen/inriktningen. Den nya studierätten träder ikraft 1 augusti.

 

 Kontakt

Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi